Thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng cho doanh nghiệp theo quy định mới

Thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng cho doanh nghiệp là quy trình quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cho doanh nghiệp. Theo đó, người phụ trách bổ nhiệm cho vị trí kế toán trưởng phải là người đứng đầu trong doanh nghiệp. Để hiểu rõ thêm về vấn đề này, tôi xin cung cấp các quy định về kế toán trưởng và thủ tục bổ nhiệm phụ trách kế toán trưởng được sẽ được trình bày qua bài viết dưới đây.

Thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Quy định về kế toán trưởng

Theo quy định tại Luật Kế toán hiện hành thì kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Đồng thời, kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán và chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

Cơ sở pháp lý: khoản 8 Điều 3, Điều 53 Luật Kế toán 2015

Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng

Người làm kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây:

  • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
  • Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
  • Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên.
  • Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Cụ thể, Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán sau đây phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên, bao gồm:

  • Cơ quan có nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước các cấp;
  • Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan thuộc Quốc hội, cơ quan khác của nhà nước ở trung ương và các đơn vị kế toán trực thuộc các cơ quan này;
  • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
  • Cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương; các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc các cơ quan này;
  • Cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc đặt tại tỉnh;
  • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp ở cấp trung ương, cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước;
  • Ban quản lý dự án đầu tư có tổ chức bộ máy kế toán riêng, có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc dự án nhóm A và dự án quan trọng quốc gia;
  • Đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách cấp huyện;
  • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam trừ trường hợp quy định bên dưới;
  • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên;
  • Chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán sau đây phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên, bao gồm:

  • Cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có tổ chức bộ máy kế toán (trừ các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách cấp huyện);
  • Cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc đặt tại cấp huyện, cơ quan của tỉnh đặt tại cấp huyện;
  • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp ở cấp huyện có sử dụng ngân sách nhà nước;
  • Ban quản lý dự án đầu tư có tổ chức bộ máy kế toán riêng, có sử dụng ngân sách nhà nước trừ các trường hợp quy định tại điểm g khoản 2 Điều này;
  • Đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn;
  • Đơn vị sự nghiệp công lập ngoài các đơn vị quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;
  • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam không có vốn nhà nước, có vốn điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ đồng;
  • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có vốn điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ đồng.

Như vậy, doanh nghiệp có vốn điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ đồng thì người phụ trách kế toán ấy phải có trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên cùng với các tiêu chuẩn, điều kiện trên để trở thành kế toán trưởng

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 51, Điều 54 Luật Kế toán 2015; Điều 21 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật kế toán

Thẩm quyền bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Theo quy định về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán như sau:

  • Tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc quyết định thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán theo đúng quy định của Luật này.
  • Bố trí người làm kế toán trưởng hoặc quyết định thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của Luật này; trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
  • Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và chịu trách nhiệm trực tiếp về hậu quả của những sai phạm do mình gây ra; chịu trách nhiệm liên đới đối với những sai phạm do người khác gây ra nhưng thuộc trách nhiệm quản lý của mình.
  • Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ đơn vị và thực hiện kiểm tra kế toán các đơn vị cấp dưới.

Tuy nhiên, do Luật Kế toán không quy định cụ thể người đại diện pháp luật của đơn vị kế toán là ai nhưng theo Luật Doanh nghiệp thì người đại diện pháp luật doanh nghiệp có thể là Tổng Giám đốc, Giám đốc hoặc Chủ tịch Công ty hoặc Hội đồng thành viên theo từng loại mà doanh nghiệp đang hoạt động dưới hình thức nào như công ty TNHH, công ty cổ phần hoặc doanh nghiệp hợp danh.

Cơ sở pháp lý: Điều 50 Luật Kế toán 2015; Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020

>>>Xem thêm: Hướng dẫn soạn thảo quyết định bổ nhiệm song ngữ cho mọi chức vụ

Quy trình thủ tục bổ nhiệm người phụ trách kế toán trưởng

Sau đây, một số hình thức doanh nghiệp thể hiện việc bổ nhiệm phụ trách kế toán trưởng như sau:

  1. Bước 1. Lựa chọn kế toán trưởng, người phụ trách kế toán đủ điều kiện;
  2. Bước 2. Người đại diện theo pháp luật ký Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng/người phụ trách kế toán;
  3. Bước 3. Bổ sung thông tin trong hồ sơ doanh nghiệp.

Quy trình bổ nhiệm người phụ trách kế toán trưởng

Quy trình bổ nhiệm người phụ trách kế toán trưởng

Một số câu hỏi về kế toán trưởng

Doanh nghiệp có bắt buộc phải có kế toán trưởng không?

Theo quy định, đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

Trừ các đơn vị sau đây không bắt buộc phải có kế toán trưởng:

  • Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.
  • Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

Cơ sở pháp lý: khoản 1, khoản 2 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật kế toán

Kế toán trưởng bị cấm làm gì?

Những hành vi sau đây người phụ trách kế toán bị nghiêm cấm:

  • Giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa chứng từ kế toán hoặc tài liệu kế toán khác.
  • Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.
  • Để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị kế toán hoặc có liên quan đến đơn vị kế toán.
  • Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước khi kết thúc thời hạn lưu trữ theo quy định.
  • Ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền.
  • Mua chuộc, đe dọa, trù dập, ép buộc người làm kế toán thực hiện công việc kế toán không đúng với quy định của Luật kế toán hiện hành.
  • Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ, trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu.
  • Bố trí hoặc thuê người làm kế toán, người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng quy định.
  • Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng chỉ kế toán viên, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán dưới mọi hình thức.
  • Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố các báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong cùng một kỳ kế toán.
  • Kinh doanh dịch vụ kế toán khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hành nghề dịch vụ kế toán khi không bảo đảm điều kiện theo quy định.
  • Sử dụng cụm từ “dịch vụ kế toán” trong tên gọi của doanh nghiệp nếu đã quá 06 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà vẫn không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc doanh nghiệp đã chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán.
  • Thuê cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện hành nghề, điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị mình.
  • Kế toán viên hành nghề và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thông đồng, móc nối với khách hàng để cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.
  • Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kế toán.

Những hành vi nghiêm cấm của kế toán trưởng

Những hành vi nghiêm cấm của kế toán trưởng

Ngoài ra, những người sau đây không được làm kế toán:

  • Người chưa thành niên; người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
  • Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích.
  • Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc, tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc, phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính – kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.
  • Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Cơ sở pháp lý: Điều 13, Điều 52 Luật Kế toán 2015

Tư vấn bổ nhiệm kế toán trưởng cho doanh nghiệp

  • Tư vấn các thủ tục, vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng;
  • Tư vấn cách thức ra quyết định về việc bổ nhiệm kế toán trưởng;
  • Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh về việc bổ nhiệm kế toán trưởng;
  • Chuẩn bị, soạn thảo và nộp hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng tại cơ quan có thẩm quyền;
  • Đại diện công ty làm việc với cơ quan có thẩm quyền;
  • Tư vấn, hỗ trợ về quyết toán thuế hay kế toán;
  • Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

Thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng cho doanh nghiệp đã được trình bày một cách cụ thể tại Luật L24H của chúng tôi. Nếu Quý khách hàng còn thắc mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn về các thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng cho công ty, doanh nghiệp của Quý khách thì xin vui lòng HOTLINE 1900.633.716 để LUẬT SƯ TƯ VẤN DOANH NGHỆP miễn phí qua điện thoại, hướng dẫn chi tiết hơn. Xin cảm ơn!

Scores: 4.5 (37 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716