Nhập quốc tịch Mỹ có bị mất quốc tịch Việt Nam hay không?

Nhập quốc tịch Mỹ có bị mất quốc tịch Việt Nam còn sẽ tùy vào có thuộc những trường hợp theo quy định của Luật Quốc tịch. Nhưng không nhất thiết sẽ mất quốc tịch Việt Nam, nếu như trường hợp đó không vi phạm điều cấm của luật. Để hiểu rõ về vấn đề này, Luật L24H sẽ cung cấp thông tin cần thiết về quy định của pháp luật về việc người Việt định cư ở nước ngoài cũng như việc nhập quốc tịch Mỹ có bị mất quốc tịch Việt Nam để quý khách được rõ.

Nhập quốc tịch Mỹ có bị mất quốc tịch Việt Nam

Nhập quốc tịch Mỹ có bị mất quốc tịch Việt Nam

Quy định của Luật Quốc tịch về người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Khái niệm về người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Căn cứ tại điểm 3 Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 sửa đổi bổ sung 2014 quy định thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài được định nghĩa như sau:

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

Như vậy, có thể hiểu người Việt Nam định cư ở nước ngoài là bao gồm công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

Trường hợp được giữ Quốc tịch Việt Nam

Căn cứ tại khoản 2 Điều 13 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 sửa đổi bổ sung 2014 quy định về người có quốc tịch Việt Nam, như sau:

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam và trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực, phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam.

Cùng với đó, căn cứ theo quy định tại Điều 14 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 sửa đổi bổ sung 2014 quy định về căn cứ xác định người có quốc tịch Việt Nam thì người được xác định có quốc tịch Việt Nam, nếu có một trong những căn cứ sau đây:

 • Do sinh ra theo quy định tại các điều 15, 16 và 17 của Luật này;
 • Được nhập quốc tịch Việt Nam;
 • Được trở lại quốc tịch Việt Nam;
 • Theo quy định tại các điều 18, 35 và 37 của Luật này;
 • Theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Như vậy, người Việt Nam khi định cư ở nước ngoài có thể giữ quốc tịch Việt Nam và không bị mất quốc tịch theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam hiện hành.

Trường hợp không có Quốc tịch Việt Nam

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có quốc tịch Việt Nam trong các trường hợp được quy định tại Điều 26 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 sửa đổi bổ sung 2014 về căn cứ mất quốc tịch Việt Nam, như sau:

 • Được thôi quốc tịch Việt Nam.
 • Bị tước quốc tịch Việt Nam.
 • Không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật này.
 • Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 và Điều 35 của Luật này.
 • Theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Như vậy, nếu trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam họ có thể mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam hiện hành.

Trường hợp nhập quốc tịch Mỹ có mất quốc tịch Việt Nam không?

Căn cứ tại khoản 1, 2 Điều 21 Nghị định 78/2009/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam thì:

 • Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009, công dân Việt Nam vì lý do nào đó mà có quốc tịch nước ngoài và chưa mất quốc tịch Việt Nam, thì vẫn có quốc tịch Việt Nam.
 • Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày có quốc tịch nước ngoài, người quy định tại khoản 1 Điều này hoặc cha mẹ, người giám hộ của người đó, nếu ở ngoài nước phải thông báo cho Cơ quan đại diện Việt Nam có thẩm quyền theo quy định tại Điều 19 của Nghị định này; nếu ở trong nước phải thông báo cho Sở Tư pháp nơi người đó cư trú biết việc họ có quốc tịch nước ngoài, kèm theo bản sao giấy tờ chứng minh có quốc tịch nước ngoài.

Như vậy, nhập quốc tịch Mỹ không bị mất quốc tịch Việt Nam vẫn được mang song tịch và nếu đang ở phải thông báo cho Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nếu ở trong nước phải thông cho Sở Tư pháp nơi người này cư trú biết về việc họ có quốc tịch nước ngoài cùng với giấy tờ chứng minh.

Quyền sở hữu bất động sản của người Việt Nam ở nước ngoài

Người Việt Nam sở hữu bất động sản nước ngoài

Người Việt Nam sở hữu bất động sản nước ngoài

Căn cứ tại khoản 6 Điều 5 Luật đất đai 2013 quy định thì người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai, bao gồm: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch.

Cùng với đó, theo căn cứ tại điểm đ, g khoản 1 Điều 169 Luật đất đai 2013 quy định về người nhận quyền sử dụng đất là

 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở.
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

Như vậy, quyền sở hữu bất động sản của người Việt Nam ở nước ngoài nếu được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013 thì là người Việt Nam ở nước ngoài có quyền sở hữu bất động sản đó.

>>>Xem thêm: Định cư ở nước ngoài có được ủy quyền mua bất động sản tại Việt Nam

Luật sư tư vấn về quyền sở hữu tài sản của người Việt Nam ở nước ngoài

Luật sư tư vấn về quyền sở hữu tài sản

Luật sư tư vấn về quyền sở hữu tài sản

 • Tư vấn về chủ thể ở Việt Nam có quyền sở hữu tài sản ở nước ngoài;
 • Tư vấn người Việt Nam muốn định cư sang nước ngoài
 • Tư vấn lợi ích khi sở hữu tài sản ở nước ngoài;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản ở nước ngoài;
 • Tư vấn về quyền sở hữu tài sản ở nước ngoài.

Như vậy, theo những nội dung được đề cập ở trên thì khi nhập quốc tịch Mỹ sẽ không bị mất quốc tịch Việt Nam. Nhưng sẽ giới hạn ở những trường hợp cụ thể đã được Luật Quốc tịch quy định thì mới không bị mất quốc tịch Việt nam khi nhập quốc tịch Mỹ. Nếu quý khách muốn tư vấn rõ hơn về vấn đề của mình thì có thể liên hệ với chúng tôi qua 1900633716 để được Luật sư tư vấn hành chính hỗ trợ trực tuyến miễn phí.

Scores: 5 (12 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,858 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716