Một người có đồng thời làm chủ tịch hội đồng quản trị nhiều công ty?

Một người có đồng thời làm chủ tịch hội đồng quản trị nhiều công ty được quy định theo Luật Doanh nghiệp. Người giữ vị trí này sẽ đảm nhận một chức danh có thẩm quyền trong hoạt động như huy động cổ đông và có quyền đặc biệt đối với công việc này. Bài viết tôi sẽ giúp Quý khách hiểu hơn về các điều kiện cũng như là quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Làm chủ tịch hội quản trị nhiều công ty

Làm chủ tịch hội quản trị nhiều công ty

Hội đồng quản trị là gì?

Tại khoản 1 Điều 153 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định về hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ta có thể hiểu hội đồng quản trị có tầm quan trọng vô cùng lớn đối với quyền kiểm soát và vận hành lên một công ty, bên cạnh đó Đại hội đồng cổ đông cũng mang nhiều nhiệm vụ và trọng trách to lớn đối với một công ty. Để thực hiện được những công việc trên thì pháp luật có quy định một số quyền và nghĩa vụ của hội đồng cổ đông gồm có : (tại khoản 2 Điều 153 Luật doanh nghiệp 2020)

 • Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
 • Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
 • Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
 • Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;
 • Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 của Luật này;
 • Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

 >>>Xem thêm: Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị (khoản 1 Điều 156 Luật doanh nghiệp 2020) cùng với đó Chủ tịch Hội đồng quản trị còn thực hiện một số công việc như được quy định tại khoản 3, 4 Điều 156 Luật doanh nghiệp 2020 như :

 • Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
 • Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
 • Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 • Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 • Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
 • Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty.
 • Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Quyền và nghĩa vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Quyền và nghĩa vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều kiện để trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị

Việc có trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị hay không còn phụ thuộc rất lớn vào phiếu bầu của Hội đồng quản trị quyết định. Cùng với đó pháp luật có quy định về Chủ tịch Hội đồng quản trị tức người quản lý doanh nghiệp sẽ là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty (khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020)

Đồng thời Chủ tịch Hội đồng quản trị còn phải đáp ứng các điều kiện để trở thành Thành viên Hội đồng quản trị  tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 sau:

 • Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 • Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
 • Đối với doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

.Điều kiện làm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều kiện làm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Một người có thể đồng thời làm chủ tịch HĐQT nhiều công ty được không?

Theo như quy định đã nêu tại Điều 156 Luật doanh nghiệp 2020 về Chủ tịch hội đồng quản trị ta có thể thấy pháp luật không có cấm việc một người cùng đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của hai công ty. Trừ khi tại điều lệ công ty có quy định về điều này hoặc pháp luật chuyên ngành đặc thù đối với ngành nghề kinh doanh đó có quy định khác.

Tư vấn về quyền lợi thành viên Hội đồng quản trị

 • Tư vấn về điều kiện thành lập công ty cổ phần
 • Giải quyết các tranh chấp trong Hội đồng quản trị
 • Luật sư trực tiếp đại diện cho Khách hàng tại Tòa
 • Hỗ trợ tư vấn theo nhu cầu có lợi cho khách hàng

Qua bài viết trên ta hiểu được muốn trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị thì ít nhất cá nhân đó cần phải có thẩm quyền đối với việc giao dịch của công ty cùng với đó là nắm giữ chức danh quản lý trong công ty. Và một người vẫn có thể đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhiều công ty trừ trường hợp có quy định khác trong điều lệ công ty. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc cần tôi tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến vui lòng gọi về HOTLINE 1900.633.716 Luật L24H để được tư vấn hỗ trợ.

Scores: 4.6 (47 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716