Mẫu đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, hướng dẫn cách viết

Mẫu đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài được xem là bước chuẩn bị giấy tờ đầu tiên để yêu cầu các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hủy phán quyết trọng tài đã đưa ra. Bài viết dưới đây sẽ giúp quý đọc giả biết về mẫu đơn liên quan đến yêu cầu hủy phán quyết trọng tài và một số vấn đề khác có liên quan theo quy định pháp luật.

Đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài

Cách viết đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài

Quy định về phán quyết trọng tài thương mại

Phán quyết trọng tài thương mại là gì ?

Khái niệm về phán quyết trọng tài thương mại được quy định cụ thể tại khoản 10 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, theo đó phán quyết trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài.

Bên cạnh đó, phán quyết trọng trọng tài sẽ được đưa ra dựa trên các nguyên tắc được quy định tại Điều 60 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, cụ thể:

 • Hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài bằng cách biểu quyết theo nguyên tắc đa số.
 • Trường hợp biểu quyết không đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trọng tài.

>>>Xem thêm: Trọng tài thương mại là gì? đặc điểm, vai trò trong giải quyết tranh chấp

Căn cứ xem xét hủy phán quyết

Theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại thì thì pháp quyết của Trọng tài sẽ được hủy khi có một trong các căn cứ được quy định tại Khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, cụ thể:

 • Không có thoả thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu;
 • Thành phần Hội đồng trọng tài, thủ tục tố tụng trọng tài không phù hợp với thỏa thuận của các bên hoặc trái với các quy định của Luật này;
 • Vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài; trường hợp phán quyết trọng tài có nội dung không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thì nội dung đó bị huỷ;
 • Chứng cứ do các bên cung cấp mà Hội đồng trọng tài căn cứ vào đó để ra phán quyết là giả mạo; Trọng tài viên nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của một bên tranh chấp làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của phán quyết trọng tài;
 • Phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Tổng quan về phán quyết trọng tài thương mại

Tổng quan về phán quyết trọng tài thương mại

Thẩm quyền ra quyết định hủy phán quyết

Quy định về thẩm quyền hủy phán quyết trọng tài thương mại được ghi nhận tại Khoản 1 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, theo đó Tòa án sẽ là cơ quan có thẩm quyền xem xét việc hủy phán quyết trọng tài khi có đơn yêu cầu của một bên.

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì khi Tòa án xem xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, nghĩa vụ chứng minh được xác định như sau:

 • Bên yêu cầu hủy phán quyết trọng tài quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 (tức thuộc 4 trường hợp đầu tiên) có nghĩa vụ chứng minh Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết thuộc một trong các trường hợp đó;
 • Đối với yêu cầu hủy phán quyết trọng tài do trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, Tòa án có trách nhiệm chủ động xác minh thu thập chứng cứ để quyết định hủy hay không hủy phán quyết trọng tài.

Thẩm quyền xem xét yêu cầu

Thẩm quyền xem xét yêu cầu

Mẫu đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài thương mại

Mẫu đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài được soạn thảo bởi bên yêu cầu Tòa án giải quyết và nội dung của mẫu đơn trên sẽ căn cứ dựa trên Khoản 1 Điều 70 Luật Trọng tài thương năm 2010, bao gồm các nội dung chủ yêu như ngày, tháng, năm làm đơn; tên và địa chỉ của bên có yêu cầu và yêu cầu và căn cứ huỷ phán quyết trọng tài. Dựa theo nội dung trên, chúng tôi xin cung cấp mẫu đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

……., ngày…tháng…năm…

ĐƠN YÊU CẦU HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

– Căn cứ Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

Kính gửi: – TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH …

Bên yêu cầu: Công ty  ………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…

Nơi cấp: ……………………………………Cấp ngày: ………/………./………..

Ngành, nghề kinh doanh: ……

Địa chỉ của trụ sở chính: ……

Điện thoại: ……. Fax: ……

Email (nếu có): …… Website (nếu có): ……

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà……   Chức danh:……

Công ty chúng tôi xin trình bày nội dung yêu cầu như sau:

……………………………………………………………………………………………

(Bên đưa ra yêu cầu trình bày rõ về yêu cầu hủy phán quyết trọng tại kèm theo nguyên nhân, lý do làm căn cứ dẫn tới yêu cầu trên một cách thỏa đáng và phù hợp với quy định Khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại năm 2010).

>>>Tải xuống: Mẫu đơn yêu cầu huỷ phán quyết Trọng tài

Thủ tục yêu cầu hủy phán quyết trọng tài để được xem xét

Quy định về trình tự xem xét yêu cầu hủy quyết định trọng tài được quy định cụ thể tại Điều 71 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, theo đó gồm các bước như sau:

 1. Bước 1: Sau khi thụ lý đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài, Tòa án có thẩm quyền thông báo ngay cho Trung tâm trọng tài hoặc các Trọng tài viên của Hội đồng trọng tài vụ việc, các bên tranh chấp và Viện kiểm sát cùng cấp.
 2. Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý, Chánh án Toà án chỉ định một Hội đồng xét đơn yêu cầu.
 3. Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được chỉ định, Hội đồng xét đơn yêu cầu phải phải mở phiên họp để xét đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài. Khi xét đơn yêu cầu, Hội đồng xét đơn yêu cầu căn cứ vào các quy định tại Điều 68 của Luật này và các tài liệu kèm theo để xem xét, quyết định; không xét xử lại nội dung vụ tranh chấp mà Hội đồng trọng tài đã giải quyết. Sau khi xem xét đơn và các tài liệu kèm theo, nghe ý kiến của những người được triệu tập, nếu có, Kiểm sát viên trình bày ý kiến của Viện kiểm sát, Hội đồng thảo luận và quyết định theo đa số.
 4. Bước 4: Hội đồng xét đơn yêu cầu có quyền ra quyết định huỷ hoặc không huỷ phán quyết trọng tài. Trong trường hợp bên yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài rút đơn hoặc đã được triệu tập hợp lệ mà vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc rời phiên họp mà không được Hội đồng chấp thuận thì Hội đồng ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu.
 5. Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, Tòa án gửi quyết định cho các bên, Trung tâm trọng tài hoặc Trọng tài viên Trọng tài vụ việc và Viện kiểm sát cùng cấp.

Tư vấn soạn thảo mẫu đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài thương mại

 • Tư vấn các quy định liên quan đến phán quyết trọng tài thương mại
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại
 • Tư vấn thẩm quyền, điều kiện hủy phán quyết của Trọng tài
 • Tham gia tố tụng khi giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài
 • Khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài về việc không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được và thẩm quyền của Hội đồng trọng tài.
 • Soạn thảo đơn yêu cầu hủy phán quyết Trọng tài thương mại.
 • Tư vấn lệ phí khi tham gia giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại.

Để được xem xét yêu cầu hủy phán quyết trọng tài thương mại, đầu tiên người có yêu cầu cần dựa trên các căn cứ để xem xét hủy phán quyết và soạn thảo mẫu đơn yêu cầu trên để gửi cho Tòa án. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc gì về vấn đề trên, hãy vui lòng liên hệ đến hotline 1900.633.716 hoặc email info@luat24h.com.vn để được các luật sư tư vấn luật dân sự tư vấn kỹ hơn. Xin cảm ơn.

Scores: 5 (40 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,848 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716