Mẫu đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Khi xảy ra tranh chấp chủ thể bị xâm phạm có quyền gửi đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền. Mẫu đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai là mẫu đơn dùng để giải quyết tranh chấp phát sinh trong quan hệ quản lý đất đai. Bài viết dưới đây sẽ giúp Quý bạn đọc biết được các quy định của pháp luật về mẫu đơn và hướng dẫn cách viết mẫu đơn khiếu nại cũng như thủ tục thực hiện khiếu nại về đất đai.

>> Tham khảo thêm bài viết về: Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Khiếu nại tranh chấp đất đai

Phân biệt giữa tranh chấp đất đai và khiếu nại về đất đai

Theo khoản 24 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.” Như vậy bản chất tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất đai của các chủ thể có liên quan đến quyền sử dụng mảnh đất đó.

Theo khoản 1 Điều 2 Luật khiếu nại 2011 quy định khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Tranh chấp đất đai và khiếu nại về đất đai thì bản chất khiếu nại đất đai là việc đề nghị cơ quan nhà nước, cán bộ công chức có thẩm quyền xem lại quyết định hành chính, hành vi hành chính đối với quyền sử dụng đất của các cá nhân, tổ chức có liên quan đến mảnh đất đó.

Khiếu nại đất đai và tranh chấp đất đai có sự khác nhau về đối tượng áp dụng cũng như đối tượng thực hiện, đề nghị giải quyết tranh chấp.

 • Tranh chấp đất đai là chủ thể khác có mâu thuẫn, xâm phạm đến quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của chủ thể khác còn chủ thể khiếu nại đất đai là cơ quan nhà nước, cán bộ công chức đã ban hành quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính mà chủ thể khiếu nại cho rằng trái pháp luật.
 • Tranh chấp đất đai thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai theo Điều 202, Điều 203 Luật đất đai 2013 và Luật tố tụng dân sự 2015 thì các bên sẽ giải quyết tranh chấp đất đai ở tòa án hoặc ở ủy ban nhân dân còn khiếu nại đất đai trình tự giải quyết theo Điều 7 luật khiếu nại 2011, các bên có thể khiếu nại lên cơ quan, người ban hành quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc có thể khởi kiện ra tòa hành chính theo Luật tố tụng hành chính.

>> Tham khảo thêm bài viết về: Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính

Mẫu đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

>> Tải mẫu đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai : TẠI ĐÂY

Căn cứ theo quy định tại mẫu số 01 Phụ lục ban kèm Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, mẫu đơn khiếu nại về đất đai được bao gồm những nội dung như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…. tháng…năm…

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: (1) ………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên:(2) …………………………………………………………………………………………………………………

Giới tính: Nam/Nữ

Sinh năm: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ tạm trú): …………………………………………………………………………..

Số CMTND/Hộ chiếu/ Căn cước công dân: ……………………….. do …………….. cấp ngày ………….

Đối tượng bị khiếu nại (3): ……………………………………………………………………………………………….

Nội dung vụ việc: (4)

 1. Tóm tắt nội dung vụ việc: vấn đề đang xảy ra với đất đai từ thời điểm, sự kiện, chủ thể thực hiện ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Những quyền và lợi ích hợp pháp đang bị xâm phạm: (thiệt hại đối với các bên) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. Chứng minh sự thiệt hại: (đất đai bị xâm lấn, tranh chấp quyền sử dụng…) …………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Yêu cầu, kiến nghị: (Thu hồi, hủy bỏ Quyết định hành chính, bồi thường thiệt hại nếu có) …………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Cam kết của người viết đơn: (2)……………………………………………………………………………..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

* Tài liệu, chứng cứ gửi kèm:

Số TT TÊN TÀI LIỆU SỐ, NGÀY, THÁNG, NĂM CƠ QUAN BAN HÀNH SỐ TỜ
BẢN CHÍNH BẢN SAO BẢN CHỤP
Tổng số: … tờ … tờ .. tờ

 

 

Cách viết đơn khiếu nại về đất đai

(1): Tên, chức vụ người có thẩm quyền giải quyết hoặc cơ quan giải quyết.

(2): Trường hợp là cá nhân, phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin cá nhân khác. Trường hợp là tổ chức, ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức.

(3): Đối tượng bị khiếu nại: Ghi rõ khiếu nại về việc gì?

 • Nếu là quyết định hành chính, ghi rõ cơ quan ra quyết định, ngày tháng năm ra quyết định, số quyết định. Ví dụ: Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định xử phạt hành chính, Quyết định cưỡng chế,….
 • Nếu là về hành vi hành chính: ghi rõ họ tên, địa chỉ người thực hiện hành vi hành chính. Ví dụ: Hành vi không giải quyết khiếu nại, không tiếp công dân, không tiếp nhận hồ sơ,…

(4) Nội dung vụ việc: ghi rõ ràng, ngắn gọn, trung thực về vụ việc, và những quyền lợi bị xâm phạm. Từng thời điểm, mốc thời gian và sự kiện diễn ra cụ thể.

(5): Cam kết của người viết đơn: Trình bày đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước nội dung trình bày.

Người viết đơn phải ký, ghi rõ họ tên, không được sao chụp chữ ký hoặc sử dụng chữ ký photo.

Trình tự giải quyết đơn khiếu nại

tòa án có thẩm quyền giải quyết

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Điều 7, Điều 17 đến Điều 26 Luật Khiếu nại 2011, việc phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai được quy định như sau:

 • Chủ tịch UBND các cấp giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai của mình, của người do mình quản lý trực tiếp;
 • Thủ trưởng các cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan, đơn vị liên quan khác giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai của mình hoặc của cán bộ công chức do mình quản lý trực tiếp;
 • Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường giải quyết lần đầu đối với khiếu nại quyết định hành chính của mình hoặc của người mình trực tiếp quản lý;
 • Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai về đất đai thuộc Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có đơn vị trực thuộc mà thủ trưởng các quan đơn vị này đã giải quyết khiếu nại lần đầu nhưng quyết định giải quyết đó không được người sử dụng đất đồng ý, tiếp tục khiếu nại lên cấp trên.

Trình tự giải quyết đơn khiếu nại

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại 2011 thì trình tự khiếu nại được quy định như sau:

 • Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
 • Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
 • Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Như vậy, trình tự khiếu nại được quy định với người khiếu nại lần đầu, người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và khởi kiện vụ án hình chính tại Tòa án.

Luật sư tư vấn về tranh chấp đất đai, khiếu nại về đất đai

 • Tư vấn pháp lý và đưa giải pháp xử lý tranh chấp đất đai hoặc khiếu nại về các quyết định hành chính, hành vi hành chính trái luật;
 • Nhận ủy quyền tham gia đàm phán giải quyết tranh chấp đất đai
 • Đại diện ủy quyền làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ đơn khởi kiện tranh chấp đất đai hoặc khiếu nại, khởi kiện hành chính đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính trái luật;
 • Thay mặt nộp và tham gia tố tụng cho khách hàng
 • Luật sư bảo vệ tại phiên tòa các cấp.
 • Tư vấn thi hành án sau khi có bản án có hiệu lực pháp luật.

Luật sư tư vấn giải quyết vấn đề về đất đai

Luật sư tư vấn giải quyết vấn đề về đất đai

Để bảo vệ quyền và lợi ích của mình mỗi chủ thể cần phải nắm và hiểu được trình tự, thủ tục cũng như thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Mẫu đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai được trình bày khá cụ thể ở bài viết trên. Quý khách hàng có thể tham khảo và vận dụng. Nếu Quý khách hàng còn có những thắc mắc về tranh chấp đất đai, tư vấn luật đất đai xin vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 1900633716 để được giải đáp kịp thời và chính xác nhất. Xin cảm ơn!

Scores: 5 (46 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,870 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716