Luật sư tư vấn quy trình, thủ tục khiếu nại quyết định hành chính

Luật sư tư vấn quy trình, thủ tục khiếu nại quyết định hành chính sẽ giúp quý khách giải quyết các vấn đề liên quan đến quy trình, thủ tục khiếu nại quyết định hành chính. Việc khiếu nại quyết định hành chính là cần thiết để tránh những ảnh hưởng hoặc chấm dứt hậu quả từ quyết định hành chính có dấu hiệu vi phạm gây ra. Sau đây, bài viết sẽ cung cấp một số quy định về trình tự khiếu nại quyết định hành chính và dịch vụ luật sư tư vấn.

Tư vấn về khiếu nại quyết định hành chính

Tư vấn về khiếu nại quyết định hành chính

Quy định về quyền khiếu nại quyết định hành chính

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu Nại 2011 (sau đây gọi là LKN 2011), định nghĩa khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Về quyền khiếu nại quyết định hành chính Căn cứ Điều 7 quy định về quyền khiếu nại quyết định hành chính như sau:

 • Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
 • Nếu như người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính
 • Nếu như người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Như vậy, chủ thể có quyền khiếu nại quyết định hành chính theo khoản 2 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức có căn cứ cho rằng quyết định hành chính xâm hại trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Về hình thức khiếu nại quyết định hành chính, theo quy định Điều 8 Luật Khiếu nại 2011, việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp. Cụ thể:

 • Nếu khiếu nại bằng đơn: đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.
 • Nếu khiếu nại trực tiếp: người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011.

Lưu ý:

 • Trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp thì phải cử người cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản.
 • Trường hợp nhiều người khiếu nại bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ nội dung quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011, có chữ ký của những người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại.

>>> Xem thêm: Luật khiếu nại, tố cáo 2024, Luật sư tư vấn hỗ trợ khiếu nại, tố cáo.

Hồ sơ, thủ tục khiếu nại quyết định hành chính

Hồ sơ, thủ tục khiếu nại lần đầu

Theo khoản 1 Điều 8, khoản 1 Điều 33 Luật Khiếu nại 2011, Nghị định 124/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại 2011, hồ sơ khiếu nại lần đầu bao gồm:

 • Đơn khiếu nại theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại 2011;
 • Kèm theo đơn khiếu nại là các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho việc quyết định hành chính ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người khiếu nại.

Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính lần đầu như sau:

 • Bước 1: Nộp đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp

Người khiếu nại nộp đơn hoặc khiếu nại trực tiếp kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho việc chậm giải quyết hồ sơ xin cấp phép xây dựng đến cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

 • Bước 2: Thụ lý đơn khiếu nại và thông báo việc thụ lý

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

 • Bước 3: Người có thẩm quyền giải quyết xác minh nội dung khiếu nại

Trong thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tự mình hoặc giao cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của mình kiểm tra, xác minh lại nội dung khiếu nại.

Người có thẩm quyền giải quyết thực hiện báo cáo kết quả xác minh.

 • Bước 4: Tổ chức đối thoại

Nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại;

Người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc đối thoại.

Việc đối thoại sẽ được lập thành biên bản và được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

 • Bước 5: Ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

Căn cứ vào quy định của pháp luật, kết quả xác minh nội dung khiếu nại, kết quả đối thoại (nếu có), người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyết khiếu nại sẽ được gửi cho người khiếu nại, thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại hoặc người có thẩm quyền, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

Cơ sở pháp lý: Điều 27, Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32 Luật Khiếu nại 2011.

>>> Xem thêm: Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính mới nhất 2024, cách viết đơn chuẩn

Đơn khiếu nại quyết định hành chính

Đơn khiếu nại quyết định hành chính

Hồ sơ, thủ tục khiếu nại lần 2

Theo khoản 1 Điều 33 Luật Khiếu nại 2011, Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

Hồ sơ khiếu nại lần 2 cần chuẩn bị bao gồm các tài liệu, văn bản sau:

 • Đơn khiếu nại theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại 2011;
 • Kèm theo đơn khiếu nại là các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho việc quyết định hành chính ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người khiếu nại.
 • Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (nếu có).

Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính lần 2 như sau:

 • Bước 1: Nộp đơn khiếu nại lần hai

Người khiếu nại gửi đơn khiếu nại lần hai kèm theo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (nếu có), các tài liệu, chứng cứ có liên quan cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

 • Bước 2: Thụ lý đơn khiếu nại và thông báo việc thụ lý

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Đối với vụ việc khiếu nại phức tạp, nếu thấy cần thiết, người giải quyết khiếu nại lần hai thành lập Hội đồng tư vấn để tham khảo ý kiến giải quyết khiếu nại

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

 • Bước 3: Người có thẩm quyền giải quyết xác minh nội dung khiếu nại lần hai

Việc thực hiện xác minh nội dung khiếu nại lần hai được thực hiện như quy định về xác minh nội dung khiếu nại lần đầu.

 • Bước 4: Tổ chức đối thoại lần hai

Người giải quyết khiếu nại tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, hướng giải quyết khiếu nại.

Việc tổ chức đối thoại lần hai thực hiện theo quy định về tổ chức đối thoại trong khiếu nại lần đầu.

 • Bước 5: Ra quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

Căn cứ vào quy định của pháp luật, kết quả xác minh nội dung khiếu nại, kết quả đối thoại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ra quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần hai phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến.

Cơ sở pháp lý: Điều 33, Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 41 Luật Khiếu nại 2011.

Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính

Việc xác định chính xác thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính theo quy định mới nhất sẽ giúp người khiếu nại đảm bảo quyền lời tốt nhất trong quan hệ hành chính. Theo Điều 9 Luật Khiếu nại 2011 thì thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn khiếu nại quyết định hành chính

Quyết định hành chính được ban hành sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của các cá nhân, tổ chức. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính xâm phạm đến lợi ích chính đáng của mình, cá nhân tổ chức có thể thực hiện khiếu nại quyết định hành chính đó đến người có thẩm quyền giải quyết.

Tuy nhiên, việc khiếu nại phải tuân theo những nguyên tắc luật định cũng như hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện vốn phức tạp và khó khăn. Vì vậy, dịch vụ luật sư tư vấn khiếu nại quyết định sẽ giúp cho quý khách hàng bảo vệ được quyền lợi một cách tối ưu nhất, đem lại nhiều lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Những lợi ích đó có thể kể đến như sau:

 • Sự có mặt luật sư trong quá trình giải quyết khiếu nại sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; giúp người khiếu nại hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình theo pháp luật, đồng thời có những quyết định, hành đúng theo quy định của pháp luật về khiếu nại.
 • Luật sư là người hiểu biết pháp luật, có kỹ năng phân tích, đánh giá tài liệu, chứng cứ và đối chiếu với các quy định của pháp luật để định hướng cho người khiếu nại thực hiện quyền khiếu nại của mình theo đúng trọng tâm, trọng điểm và đúng quy định của pháp luật; giúp người khiếu nại thu thập, củng cố chứng cứ và trình bày ngắn gọn, súc tích các nội dung khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
 • Điều này có ý nghĩa giúp việc khiếu nại quyết định hành chính diễn ra một cách được tối ưu hoá thời gian hơn và giảm chi phí cho người khiếu nại. Đồng thời hạn chế tình trạng chuyển đơn khiếu nại lòng vòng do gửi đơn không đúng địa chỉ, làm ảnh hưởng đến thời hiệu, thời hạn giải quyết khiếu nại.

Dịch vụ luật sư tư vấn quy trình, thủ tục khiếu nại quyết định hành chính

Dịch vụ luật sư của Luật L24H tư vấn, hỗ trợ quý khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý quy trình, thủ tục khiếu nại quyết định hành chính thông qua một số công việc cụ thể sau:

 • Tư vấn các quy định pháp luật về khiếu nại quyết định hành chính
 • Tư vấn, giải thích quyền và nghĩa vụ của khách hàng theo quyết định hành chính
 • Tư vấn, hướng dẫn thu thập tài liệu chứng cứ, chuẩn bị hồ sơ khiếu nại quyết định hành chính
 • Tư vấn thủ tục khiếu nại quyết định hành chính
 • Tư vấn thủ tục khởi kiện sau khi khiếu nại quyết định hành chính không thành công;
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn khiếu nại, các văn bản, giấy tờ tài liệu có liên quan theo yêu cầu của khách hàng;
 • Hỗ trợ thu thập tài liệu chứng cứ để khiếu nại quyết định hành chính;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục khiếu nại, tố cáo khi phát hiện các sai phạm trong quá trình khiếu nại quyết định hành chính
 • Tư vấn, hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của khách hàng.

>>> Xem thêm: Tư vấn về khiếu nại quyết định hành chính theo luật mới nhất 2024.

Tư vấn quy trình, thủ tục khiếu nại quyết định hành chính

Tư vấn quy trình, thủ tục khiếu nại quyết định hành chính

Khiếu nại quyết định hành chính là thủ tục tương đối phức tạp, dễ dẫn đến rủi ro khi thực hiện không đúng quy định. Nếu cần tư vấn chuyên sâu về các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, quý khách có thể liên hệ với Luật sư hành chính của chúng tôi qua Hotline 1900.633.716 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Một số bài viết về khiếu nại hành chính có thể bạn đọc quan tâm:

Scores: 4.8 (14 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 197 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716