Luật sư có thể vào trại tạm giam để gặp bị can, bị cáo không

Luật sư có thể vào trại giam để gặp bị can, bị cáo để thực hiện công việc bào chữa theo quy định của pháp luật Tố tụng Hình sự. Việc gặp bị can, bị cáo đang bị tạm giữ, tạm giam phải được tiến hành theo trình tự nhất định. Do đó, để hiểu rõ hơn về vấn đề luật sư được gặp bị can, bị cáo đang bị tạm giữ, tạm giam hay không, bạn đọc vui lòng theo dõi bài viết do Luật L24H dưới đây.

Luật sư có thể vào trại tạm giam để gặp bị can, bị cáo không

Luật sư có thể vào trại tạm giam để gặp bị can, bị cáo không

Quy định pháp luật về gặp bị can, bị cáo bị tạm giam

Người được gặp bị can, bị cáo đang bị tạm giam

Căn cứ khoản 1, 3 Điều 22 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 quy định những người sau đây được gặp bị can, bị cáo khi bị can, bị cáo bị tạm giữ, tạm giam:

 • Người bị tạm giữ được gặp thân nhân một lần trong thời gian tạm giữ, một lần trong mỗi lần gia hạn tạm giữ. Người bị tạm giam được gặp thân nhân một lần trong một tháng; trường hợp tăng thêm số lần gặp hoặc người gặp không phải là thân nhân thì phải được cơ quan đang thụ lý vụ án đồng ý.
 • Người bào chữa được gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam để thực hiện bào chữa theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Luật này tại buồng làm việc của cơ sở giam giữ hoặc nơi người bị tạm giữ, tạm giam đang khám bệnh, chữa bệnh; phải xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy tờ về việc bào chữa.

Trường hợp không được gặp bị can, bị cáo bị tạm giam

Căn cứ khoản 4 Điều 22 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 thì những trường hợp sau đây Thủ trưởng cơ sở giam giữ không đồng ý cho thăm gặp người bị tạm giữ, tạm giam:

 • Thân nhân không xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy tờ xác nhận về quan hệ với người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc cơ quan đang thụ lý vụ án có văn bản đề nghị không cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp thân nhân do thấy có ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giải quyết vụ án; người bào chữa không xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy tờ về việc bào chữa cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam;
 • Trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ an toàn cơ sở giam giữ hoặc để tổ chức truy bắt người bị tạm giữ, người bị tạm giam bỏ trốn;
 • Khi có dịch bệnh xảy ra tại khu vực có cơ sở giam giữ;
 • Khi cấp cứu người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc khi người bị tạm giữ, người bị tạm giam đang mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A;
 • Khi đang lấy lời khai, hỏi cung hoặc người bị tạm giữ, người bị tạm giam đang tham gia các hoạt động tố tụng khác;
 • Người bị tạm giữ, người bị tạm giam không đồng ý thăm gặp; trường hợp này, người thăm gặp được trực tiếp gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam để xác nhận việc không đồng ý thăm gặp;
 • Người đến thăm gặp cố ý vi phạm nội quy của cơ sở giam giữ, chế độ quản lý giam giữ từ hai lần trở lên;
 • Người bị tạm giữ, người bị tạm giam đang bị kỷ luật theo quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015.

>>> Xem thêm: Thời hạn tạm giam, tạm giữ người trong giai đoạn điều tra

Quyền gặp bị can, bị cáo đang bị tạm giam của luật sư

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 73, Điều 80 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 và khoản 3 Điều 22 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 thì người bào chữa có quyền gặp người bị buộc tội đang bị tạm giữ, tạm giam để thực hiện bào chữa. Luật sư là người bào chữa cho bị can, bị cáo thì sẽ có quyền được gặp bị can, bị cáo dù họ đang bị tạm giữ, tạm giam. Trừ trường hợp bị Thủ trưởng cơ sở giam giữ không đồng ý quy định tại khoản 4 Điều 22 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015.

Thủ tục luật sư xin gặp bị can, bị cáo bị tạm giam

Khi luật sư đến gặp bị can, bị cáo đang bị tạm giữ, tạm giam thì cần thực hiện như sau:

 • Xuất trình giấy tờ tùy thân: Thẻ Luật sư, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, …
 • Xuất trình giấy tờ về việc bào chữa: Văn bản thông báo người bào chữa.
 • Khi người bào chữa đề nghị gặp người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam thì cơ quan đang quản lý người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam thực hiện theo quy định tại Điều 80 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
 • Cơ quan đang quản lý người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam có trách nhiệm thông báo cho Cơ quan đang thụ lý vụ án biết việc gặp của người bào chữa để cử người phối hợp với cơ sở giam giữ giám sát cuộc gặp nếu xét thấy cần thiết.
 • Người bào chữa có thể thông báo trước việc gặp người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam cho Điều tra viên, Cán bộ điều tra đang thụ lý vụ án.
 • Việc gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam của người bào chữa được thực hiện trong giờ làm việc của cơ sở giam giữ.
 • Cơ quan điều tra, Cơ sở giam giữ không được hạn chế số lần và thời gian trên một lần gặp của người bào chữa với người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam.
 • Người bào chữa phải tuân thủ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, các văn bản hướng dẫn thi hành và nội quy cơ sở giam giữ.

Ngoài ra, khi tổ chức cho người bị tạm giam, tạm giữ gặp người bào thì thì cơ sở giam giữ sẽ phối hợp với Thủ trường, người có thẩm quyền của cơ quan đang thụ lý vụ án hoặc với bác sỹ điều trị để giải quyết việc cho họ gặp nhau.

Cơ sở pháp lý: Điều 80 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 và Điều 12 Thông tư 46/2019/TT-BCA ngày 10/10/2019 của Bộ Công an ban hành và Điều 10 Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/01/2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành.

>>> Tham khảo thêm về: Thủ tục xin thăm, gặp người bị tạm giam, tạm giữ

Công việc của luật sư khi bào chữa cho bị can, bị cáo đang bị tạm giam

Công việc của luật sư bào chữa

Công việc của luật sư bào chữa

Luật sư tham gia tố tụng hình sự để bảo vệ cho bị can, bị cáo đang bị tạm giam với tư cách người bào chữa. Khi tham gia tố tụng, người bào chữa thực hiện các công việc thuộc các quyền tại khoản 1 Điều 73 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 để phục vụ việc bào chữa như:

 • Gặp, hỏi người bị buộc tội;
 • Tham gia các phiên lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, hỏi cung bị can và có thể được hỏi người bị bắt, bị tạm giữ, bị can khi được người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đồng ý;
 • Tham gia hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra khác;
 • Đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, định giá tài sản, người phiên dịch, dịch thuật;
 • Đề nghị thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;
 • Đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
 • Thu thập, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
 • Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại, định giá lại tài sản;
 • Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;
 • Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ khi kết thúc điều tra;
 • Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
 • Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa;
 • Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án nếu bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất theo quy định của Bộ luật này.

>> Xem thêm: Luật sư tham gia bào chữa từ giai đoạn nào

Dịch vụ tư vấn, bào chữa cho bị can, bị cáo đang bị tạm giam

Tư vấn, bào chữa cho bị can, bị cáo

Tư vấn, bào chữa cho bị can, bị cáo

 • Tư vấn quy định pháp luật về quy trình giải quyết vụ án hình sự;
 • Giải thích cho bị can, bị cáo hiểu các quy định về quyền và nghĩa vụ của họ;
 • Tư vấn quy định về tạm giam, tạm giữ bị can, bị cáo;
 • Tư vấn và xác định tội danh và hướng giải quyết vụ án cho bị can, bị cáo;
 • Hướng dẫn và soạn các văn bản liên quan đến giải quyết vụ án;
 • Tham gia các giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử vụ án để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị can, bị cáo.

>> Xem thêm: Dịch vụ Luật sư bào chữa

Tạm giữ, tạm giam là một trong các biện pháp ngăn chặn được chủ thể có thẩm quyền tiến hành áp dụng khi cần thiết. Bị can, bị cáo bị tạm giữ, tạm giam được gặp người bào chữa được pháp luật quy định nhằm tạo điều kiện cho họ được bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp khi tham gia tố tụng hình sự. Để được tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến bị can, bị cáo đang bị tạm giam, Quý khách hàng vui lòng liên hệ luật sư TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ giải đáp qua điện thoại tổng đài 1900.633.716 để được hỗ trợ kịp thời miễn phí.

Scores: 4.6 (19 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716