Giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài

Giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài là một nội dung được nhiều người quan tâm, tìm hiểu. Hiện nay vẫn còn nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề này như về thẩm quyền, vụ việc có liên quan, việc hòa giải ra sao, các xác định luật áp dụng như thế nào. Vậy để hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời Quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài

tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài

Thế nào là tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài?

Tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài là những mâu thuẫn, xung đột phát sinh trong quan hệ thương mại có yếu tố nước ngoài. Giữa cá nhân, tổ chức có ít nhất một chủ thể tham gia quan hệ là người nước ngoài hoặc các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài hay các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng đối tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài.

Thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài.

thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài.

thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài.

Tại trọng tài thương mại

Thứ nhất, cần xem xét về thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. Thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài là 02 năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

Thứ hai, Gửi đơn khởi kiện yêu cầu trọng tài thương mại giải quyết. Nếu giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện gửi đến Trung tâm trọng tài. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện và gửi cho bị đơn.

 • Đơn khởi kiện gồm có các nội dung sau: Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện; Tên, địa chỉ của các bên; tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có; Tóm tắt nội dung vụ tranh chấp; Cơ sở và chứng cứ khởi kiện, nếu có; Các yêu cầu cụ thể của nguyên đơn và giá trị vụ tranh chấp; Tên, địa chỉ người được nguyên đơn chọn làm Trọng tài viên hoặc đề nghị chỉ định Trọng tài viên. Kèm theo đó phải có thỏa thuận trọng tài, bản chính hoặc bản sao các tài liệu có liên quan.
 • Nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, các tài liệu kèm theo và chứng từ nộp tạm ứng phí trọng tài, Trung tâm trọng tài phải gửi cho bị đơn bản sao đơn khởi kiện của nguyên đơn và những tài liệu liên quan.

Cơ sở pháp lý: Điều 30, 32, 33 Luật Trọng tài thương mại 2010.

>>> Xem thêm: Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài

Tại Tòa án

Thứ nhất, người khởi kiện làm đơn khởi kiện và nộp trực tiếp tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Thứ hai, Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này;
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;
 • Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Thứ ba, khi xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.

Thứ tư, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho các đương sự, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc thụ lý vụ án.

Thứ năm, sau khi nhận đơn khởi kiện và những tài liệu có liên quan nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán thông báo cho người khởi kiện để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí và Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì Thẩm phán phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Cơ sở pháp lý: Điều 191, 195 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài tại Tóa án

Xác định luật áp dụng đối với tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài.

Luật áp dụng đối với tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài: cả Tòa án và trọng tài đều xác định luật áp dụng theo sự thỏa thuận của các bên. Trường hợp các bên không có thỏa thuận hoặc luật do các bên thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng, không được công nhận… Trong trường hợp đó, cơ quan tài phán sẽ xác định luật áp dụng sẽ xác định luật áp dụng để giải quyết tranh chấp hợp đồng. Pháp luật Việt Nam cũng quy định: Trường hợp các bên không có thỏa thuận về pháp luật áp dụng thì pháp luật của nước nơi có quan hệ gắn bó nhất với hợp đồng đó được áp dụng. Như vậy, Hội đồng trọng tài quyết định áp dụng pháp luật mà Hội đồng trọng tài cho là phù hợp nhất. Trường hợp pháp luật Việt Nam, pháp luật do các bên lựa chọn không có quy định cụ thể liên quan đến nội dung tranh chấp thì Hội đồng trọng tài được áp dụng tập quán quốc tế để giải quyết.

Cơ sở pháp lý: khoản 2 và 3 Điều 14 Luật Trọng tài thương mại 2010 và khoản 1 Điều 683 Bộ luật Dân sự 2015.

>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngoài

Thẩm quyền giải quyết vụ án tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài.

 • Thứ nhất, trường hợp nếu như các bên không thỏa thuận về cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp thì Trọng tài thương mại là cơ quan giải quyết tranh chấp. Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại; tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại; tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

Cơ sở pháp lý: Điều 2 Luật trọng tài thương mại 2010.

 • Thứ hai, trường hợp khi các bên thỏa thuận, khi có tranh chấp xảy ra sẽ do Tòa án giải quyết. Khi đó, bạn có thể làm đơn khởi kiện đến Tòa án nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cơ sở pháp lý: Điều 37 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

 • Thứ ba, trước hợp nếu các bên thỏa thuận khi có tranh chấp xảy ra sẽ do Trọng tài thương mại giải quyết tranh chấp thì khi đó các bên sẽ làm đơn khởi kiện đến trọng tài thương mại để yêu cầu giải quyết.

Thẩm quyền giải quyết về tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài

Thẩm quyền giải quyết về tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài.

Tư vấn tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài.

 • Luật sư tư vấn phương án giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài
 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ trong trường hợp khởi kiện
 • Luật sư đại diện bảo vệ quyền và lợi ích cho thân chủ tại Tòa án, trọng tài thương mại.

Giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài thực tế khá phức tạp và khó tiếp cận. Vì thế, nếu trong quá trình tìm hiểu còn có vấn đề cần giải đáp, Quý bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 1900.633.716 hoặc gửi thư về địa chỉ email info@luat24h.com.vn để được các Luật sư chuyên về Luật Dân sự và Thương mại tư vấn kỹ hơn.

Scores: 4.8 (13 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,755 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716