Đương sự hành chính vắng mặt thì có được hoãn phiên tòa không?

Đương sự hành chính vắng mặt thì có được hoãn phiên tòa hay không là một vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm. Trong vụ án hành chính, việc hoãn phiên tòa khi đương sự vắng mặt phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tùy từng trường hợp đương sự không có mặt khi được triệu tập hợp lệ, mà Chủ tọa phiên tòa quyết định có hoãn phiên tòa hay không. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ làm rõ vấn đề trên.

Hoãn phiên tòa hành chính khi đương sự vắng mặt

Hoãn phiên tòa hành chính khi đương sự vắng mặt

Đương sự trong vụ án hành chính gồm những ai?

Căn cứ theo khoản 7, khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, sửa đổi bổ sung bởi Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019, đương sự trong một vụ án hành chính bao gồm người khởi kiện, người bị kiện và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cụ thể:

 • Người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước.
 • Người bị kiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước
 • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức, cá nhân tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án hành chính có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ tự mình hoặc đương sự khác đề nghị và được Tòa án nhân dân (sau đây gọi là Tòa án) chấp nhận hoặc được Tòa án đưa vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Quy định về hoãn phiên tòa trong tố tụng hành chính

Thế nào là hoãn phiên tòa?

Hoãn phiên tòa là việc tạm ngừng việc xét xử vụ án trong một thời gian nhất định theo trình tự sơ thẩm hoặc phúc thẩm trong những trường hợp do pháp luật quy định.

Theo nguyên tắc, phiên tòa phải được diễn ra liên tục kể từ thời điểm bắt đầu cho đến thời điểm kết thúc phiên tòa. Tuy nhiên, trong từng trường hợp nhất định thì phiên tòa sẽ bị hoãn nhằm đảm bảo việc xét xử được diễn ra một cách khách quan, công bằng.

Điều kiện để hoãn phiên tòa

Việc hoãn phiên tòa phải được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và tuân theo một số điều kiện, cụ thể:

 • Phải rơi vào những trường hợp được hoãn phiên tòatại Điều 162 Luật Tố tụng hành chính 2015.
 • Quyết định hoãn phiên tòa phải được lập thành văn bản, được chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên và thông báo công khai tại phiên tòa.

Thời hạn hoãn phiên tòa

Căn cứ theo khoản 1 Điều 163 và khoản 3 Điều 232 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, thời hạn hoãn phiên tòa không quá 30 ngày kể từ ngày Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên tòa, trừ phiên tòa xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn thì thời hạn hoãn là 15 ngày.

Các trường hợp hoãn phiên tòa hành chính khi đương sự vắng mặt

Trường hợp hoãn phiên tòa hành chính

Trường hợp hoãn phiên tòa hành chính

Sơ thẩm

Căn cứ theo Điều 157 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, việc hoãn phiên tòa hành chính sơ thẩm khi đương sự vắng mặt được quy định như sau:

 • Trường hợp Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa; trường hợp có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.
 • Trường hợp Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa. Nếu đương sự và người đại diện của họ vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa

Phúc thẩm

Căn cứ theo Điều 225 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, việc hoãn phiên tòa hành chính phúc thẩm khi đương sự vắng mặt được quy định như sau:

 • Trường hợp Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ vắng mặt, trừ trường hợp có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt.
 • Trường hợp Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ phải có mặt tại phiên tòa, nếu người kháng cáo và địa diện của  vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa.

>>> Xem thêm: Ai có quyền yêu cầu tòa án hoãn phiên tòa trong vụ án hành chính

Đương sự được triệu tập hợp lệ lần 2 mà vắng mặt thì có đình chỉ giải quyết không?

Đối với phiên tòa sơ thẩm, đương sự được triệu tập hợp lệ lần 2 mà vắng mặt thì căn cứ Điều 157 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, tùy từng trường hợp mà xử lý như sau:

 • Đối với người khởi kiện, người đại diện theo pháp luật của người khởi kiện mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Người khởi kiện có quyền khởi kiện lại, nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn;
 • Đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ;
 • Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập của mình và Tòa án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết đối với yêu cầu độc lập của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu độc lập đó, nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn;
 • Đối với người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ.

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 143 Luật Tố tụng Hành chính 2015, một trong những trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án là Người khởi kiện đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt trừ trường hợp họ đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt hoặc trường hợp có sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan.

Đối với phiên tòa phúc thẩm, đương sự được triệu tập hợp lệ lần 2 mà vắng mặt thì căn cứ  Điều 225 Luật Tố tụng hành chính năm 2015,  tùy từng trường hợp mà xử lý như sau:

 • Đối với người kháng cáo mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ việc kháng cáo và Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với bản án, quyết định hoặc phần bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm có kháng cáo của người kháng cáo vắng mặt;
 • Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ.

Như vậy, Toà sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án khi người khởi kiện đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan. Trường hợp người kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm vắng mặt mà không có người đại diện tham gia thì Toà án ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm.

>>> Xem thêm: Thời hạn kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm là bao lâu

Tư vấn xin hoãn phiên tòa xét xử vụ hành chính

Luật sư tư vấn hoãn phiên tòa xét xử hành chính

Luật sư tư vấn hoãn phiên tòa xét xử hành chính

 • Tư vấn các trường hợp hoãn phiên tòa xét xử, tư vấn trường hợp của khách có hoãn phiên xét xử hành chính được không
 • Soạn thảo các giấy tờ liên quan: đơn yêu cầu hoãn phiên tòa xét xử
 • Liên hệ, làm việc trực tiếp với các cơ quan có thẩm quyền.
 • Chuẩn bị hồ sơ cần thiết khi được khách hàng yêu cầu.

>>> Thao khảo thêm về: Dịch vụ luật sư tranh tụng

Tùy từng trường hợp mà Chủ tọa phiên tòa hoặc Chánh án Tòa án sẽ ra quyết định hoãn phiên tòa hoặc tiếp tục phiên tòa. Việc nắm rõ kiến thức pháp luật là điều cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân. Nếu có thắc mắc gì thêm, xin vui lòng liên hệ HOTLINE 1900.633.716 để được luật sư tư vấn luật hành chính hỗ trợ tư vấn giải đáp chi tiết hơn.

Scores: 5 (45 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,852 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716