Trường hợp nào doanh nghiệp bán hàng đa cấp được rút tiền ký quỹ

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp được rút tiền ký quỹ trong những trường hợp được pháp luật quy định. Bởi lẽ tiền ký quỹ là một khoản tiền quan trọng, được dùng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đối với người tham gia. Hầu hết mọi người chưa nắm rõ trình tự, thủ tục rút tiền ký quỹ hay tiền ký quỹ được quản lý đó như thế nào. Sau đây, bài viết của Luật L24H sẽ giải đáp các thắc mắc trên.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Quy định pháp luật về tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 53 Nghị định 40/2018/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 18/2023/NĐ-CP) thì tiền ký quỹ là khoản tiền để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp đối với người tham gia bán hàng đa cấp và nhà nước trong các trường hợp:

 • Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp nhưng không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền;
 • Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định này nhưng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp đối với người tham gia bán hàng đa cấp và có bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án về việc giải quyết các tranh chấp giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp với người tham gia bán hàng đa cấp liên quan đến các nghĩa vụ đó.

Trường hợp Doanh nghiệp bán hàng đa cấp được rút tiền ký quỹ

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Doanh nghiệp đa cấp được rút tiền ký quỹ khi nào?

Căn cứ tại Điều 51 Nghị định 40/2018/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 12 tháng 03 năm 2018 quy định cụ thể các trường hợp Doanh nghiệp bán hàng đa cấp được rút tiền ký quỹ như sau:

Thứ nhất, Bộ Công Thương từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp;

Thứ hai, Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp thuộc một trong những trường hợp sau đây:

 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực mà không được gia hạn theo quy định tại Điều 14 Nghị định 40/2018/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Nghị định 18/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2023);
 • Doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi.

Đồng thời, đã hoàn thành các trách nhiệm về:

 • Thông báo bằng văn bản tới Bộ Công Thương, niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, công bố trên trang chủ trang thông tin điện tử của doanh nghiệp;
 • Chấm dứt, thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
 • Hoàn thành các nghĩa vụ theo quyết định xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ ba, Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 50 Nghị định này tại một ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng khác.

Ngân hàng quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thế nào?

Căn cứ tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 50 Nghị định 40/2018/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 12 tháng 03 năm 2018 quy định:

 • Khoản tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp sẽ được ngân hàng phong tỏa trong suốt thời gian hoạt động, và chỉ được rút, sử dụng khi có văn bản đồng ý của Bộ Công Thương. Trừ các trường hợp, Bộ Công Thương từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp;
 • Ngân hàng là nơi doanh nghiệp ký quỹ sẽ chịu trách nhiệm quản lý khoản tiền ký quỹ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, căn cứ tại Điều 8 Thông tư 29/2018/TT-NHNN quy định cụ thể về trách nhiệm của ngân hàng ký quỹ như sau:

 • Hướng dẫn doanh nghiệp và thực hiện đúng các quy định về mở tài khoản ký quỹ, trả lãi số dư tiền gửi ký quỹ, quản lý tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan.
 • Cấp giấy Xác nhận ký quỹ cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp thực hiện ký quỹ theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP và khi doanh nghiệp thay đổi thông tin trên giấy Xác nhận ký quỹ theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư này.
 • Có văn bản xác nhận và thông báo cho Bộ Công thương theo các quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP và Thông tư này.
 • Báo cáo về tình hình ký quỹ của các doanh nghiệp khi có yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền.

Ngân hàng phải làm gì để doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút tiền ký quỹ?

Căn cứ tại Khoản 4 Điều 51 Nghị định 40/2018/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 12 tháng 03 năm 2018 thì khi doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút tiền, ngân hàng có trách nhiệm xác nhận với Bộ Công Thương bằng văn bản trước khi cho phép doanh nghiệp rút tiền ký quỹ.

Trình tự rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán đa cấp

Hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ bao gồm:

 • Đơn đề nghị rút tiền ký quỹ theo Mẫu số 18 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 12 tháng 03 năm 2018;
 • Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp đến thời điểm chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp (tên, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ, điện thoại, số hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, ngày ký hợp đồng, số Thẻ thành viên).

CSPL: Khoản 2 Điều 52 Nghị định 40/2018/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 12 tháng 03 năm 2018.

Trình tự rút tiền ký quỹ:

Bước 1: Sau thời hạn 90 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hoặc kể từ ngày quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực và đã hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định này.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ tới Bộ Công Thương bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ:

 • Bộ Công thương có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;
 • Trường hợp chưa đầy đủ, hợp lệ thì Bộ Công Thương phải thông báo bằng văn bản yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày ban hành thông báo;
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương đăng tải thông tin nêu trên, người tham gia bán hàng đa cấp và các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo tới Bộ Công Thương về việc doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định này;

Trường hợp không có thông báo nào nêu trên trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày Bộ Công Thương đăng tải thông tin) thì Bộ Công Thương ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút tiền ký quỹ.

CSPL: Khoản 3 Điều 52 Nghị định 40/2018/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 12 tháng 03 năm 2018.

Luật sư tư vấn về rút tiền ký quỹ cho doanh nghiệp

Tư vấn rút tiền ký quỹ

Tư vấn rút tiền ký quỹ

 • Tư vấn pháp luật về rút tiền ký quỹ cho doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ rút tiền ký quỹ;
 • Soạn thảo văn bản, đơn từ liên quan;
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình rút tiền ký quỹ;
 • Bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong trường hợp tranh chấp.

>>> Xem thêm: Dấu hiệu đa cấp lừa đảo và cách xử lý

>>> Xem thêm: Bị đa cấp lừa đảo có lấy lại tiền không?

Rút tiền ký quỹ là thủ tục mà doanh nghiệp thực hiện để hoàn trả số tiền ký quỹ đã nộp cho ngân hàng, bên cạnh đó thủ tục trình tự rút tiền ký quỹ khá phức tạp. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc rút tiền ký quỹ cho doanh nghiệp, bạn có thể liên hệ hotline 1900.633.716 để được gặp luật sư doanh nghiệp tư vấn và hỗ trợ. Luật sư sẽ giúp bạn chuẩn bị hồ sơ, giải quyết các vấn đề phát sinh và bảo vệ quyền lợi của bạn.

Scores: 4.8 (19 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716