Điều kiện để người nước ngoài được làm Chủ tịch hội đồng quản trị

Điều kiện để người nước ngoài được làm Chủ tịch hội đồng quản trị là vấn đề mà nhiều người quan tâm. Theo Luật Doanh nghiệp 2020 đều có quy định về thủ tục và cá nhân người nước ngoài, người lao động được phép hay được cử làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bài viết này tôi sẽ cung cấp một số điều kiện để người nước ngoài được làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các vấn đề liên quan.

Điều kiện làm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều kiện làm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về tiêu chuẩn cũng như điều kiện của các thành viên Hội đồng quản trị như sau :

 • Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 • Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
 • Đối với doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều kiện người nước ngoài được làm chủ tịch HĐQT

Để người nước ngoài tức người lao động nước ngoài có thể làm việc ở Việt Nam thì trước phải tuân thủ theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Bộ luật lao động 2019 gồm :

 • Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
 • Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;
 • Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp quy định tại Điều 151 Bộ luật lao động 2019

Ngoài ra, Chủ tịch còn là thành viên hội đồng quản trị nên cũng cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 sau:

 • Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 • Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
 • Đối với doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Vậy nên người nước ngoài cần đáp ứng được các tiêu chí được quy định trong Luật doanh nghiệp hoặc các điều kiện về cơ bản về người lao động tại Bộ luật Lao động thì người nước ngoài sẽ đủ điều kiện làm Chủ tịch Hội đồng quản trị .

Điều kiện để làm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều kiện để làm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT là người nước ngoài có cần xin giấy phép lao động không?

Đối với người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam cần có trách nhiệm sau (Điều 153 Bộ luật lao động 2019)

 • Người lao động nước ngoài phải xuất trình giấy phép lao động khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động sẽ bị buộc xuất cảnh hoặc trục xuất theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
 • Người sử dụng lao động sử dụng người lao động nước ngoài làm việc cho mình mà không có giấy phép lao động thì bị xử lý theo quy định của pháp luật

Căn cứ Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì các trường hợp sau đây người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, gồm có:

 • Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.
 • Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.
 • Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
 • Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.
 • Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.
 • Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư.
 • Trường hợp theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải.
 • Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài.
 • Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 • Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc Liên hợp quốc; các cơ sở, tổ chức được thành lập theo các hiệp định mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.
 • Tình nguyện viên quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.
 • Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.
 • Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.
 • Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam.
 • Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam quy định tại điểm l khoản 1 Điều 2 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.
 • Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.
 • Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.
 • Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận người lao động nước ngoài vào Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu.

Theo đó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên là người nước ngoài thì không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Mặc dù Chủ tịch hội đồng quản trị không cần có giấy phép lao động nhưng vẫn cần phải xin xác nhận thuộc đối tượng miễn cấp giấy phép lao động tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày người nước ngoài bắt đầu làm việc.

>>>Xem thêm: Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Luật sư tư vấn về tiêu chuẩn, điều kiện để người nước ngoài làm Chủ tịch Hội đồng quản trị

 • Hỗ trợ giải đáp thắc mắc về thủ tục người lao động nước ngoài trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Tư vấn việc bổ nhiệm trong Hội đồng quản trị công ty
 • Giải quyết các kiến nghị về điều lệ công ty
 • Luật sư trực tiếp đại diện tư vấn khách hàng
 • Tư vấn các vấn đề liên quan

Trên đây bài viết trình bày khi người nước ngoài muốn trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị phải đáp ứng điều kiện cơ bản về người lao động tại Việt Nam và cũng như thực hiện theo các tiêu chuẩn có trong Luật Doanh nghiệp thì sẽ được hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc cần tôi tư vấn luật doanh nghiệp vui lòng liên hệ HOTLINE 1900.633.716 để được tư vấn cụ thể, trực tuyến miễn phí.

Scores: 4.7 (49 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716