Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hành chính

Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hành chính là dịch vụ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đương sự trong vụ án hành chính. Bên cạnh đó, với dịch vụ này, vai trò của các luật sư tố tụng bao gồm cả việc hỗ trợ đương sự thực hiện các thủ tục tố tụng hành chính tuân thủ quy định pháp luật. Bài viết này, Luật L24H cung cấp cho Quý khách hàng quy định pháp luật về việc khởi kiện vụ án hành chính và giới thiệu dịch vụ đã nói trên.

Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hành chính

Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hành chính

Quy định về quyền khởi kiện vụ án hành chính?

Căn cứ Điều 115 Luật Tố tụng hành chính 2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 2 Luật Kiểm toán nhà nước 2019), quyền khởi kiện vụ án hành chính được quy định như sau:

 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc trong trường hợp không đồng ý với quyết định, hành vi đó hoặc đã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi đó.
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước trong trường hợp không đồng ý với quyết định đó.
 • Cá nhân có quyền khởi kiện vụ án về danh sách cử trí trong trường hợp đã khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết, nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại đó.

Như vậy, nếu thuộc một trong các trường hợp kể trên, cá nhân tổ chức có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

Căn cứ khoản 1 Điều 116 Luật Tố tụng hành chính 2015, thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính là thời hạn mà cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.

Căn cứ khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 116 Luật Tố tụng hành chính 2015 (được bổ sung bởi khoản 7 Điều 2 Luật Kiểm toán nhà nước 2019), thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính cụ thể như sau:

 • 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
 • 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước;
 • Trong trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác làm cho người khởi kiện không khởi kiện được theo các thời hạn quy định trên đây thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hiệu khởi kiện.
 • Từ ngày nhận thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri hoặc kết thúc thời hạn giải quyết khiếu nại mà không nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri đến trước ngày bầu cử 05 ngày.

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính đối với trường hợp đương sự khiếu nại đúng quy định của pháp luật đến cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại như sau:

 • 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;
 • 01 năm kể từ ngày kết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền không giải quyết và không có văn bản trả lời cho người khiếu nại.

Lưu ý: Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác làm cho người khởi kiện không khởi kiện được trong thời hạn quy định thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hiệu khởi kiện.

Như vậy, thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính khác nhau trong từng trường hợp cụ thể, đương sự cần xác định thuộc trường hợp nào để yêu cầu khởi kiện trong thời hạn pháp luật cho phép.

Thời hiệu khởi kiện khác nhau tùy từng trường hợp

Thời hiệu khởi kiện khác nhau tùy từng trường hợp

Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hành chính

Thẩm quyền giải quyết

Căn cứ  Điều 30 Luật Tố tụng hành chính 2015 (được bổ sung bởi Khoản 7 Điều 2 Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019), khiếu kiện hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án được quy định như sau:

 1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi sau đây:
 • Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật;
 • Quyết định, hành vi của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng;
 • Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.
 1. Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống.
 2. Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.
 3. Khiếu kiện danh sách cử tri.

Căn cứ Điều 31, Điều 32 Luật Tố tụng hành chính 2015, tùy thuộc vào từng trường hợp khác nhau, khiếu kiện hành chính có thể thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân cấp huyện hoặc cấp tỉnh.

Hồ sơ khởi kiện

Căn cứ Điều 118 Luật Tố tụng hành chính 2015 (được bổ sung bởi Khoản 7 Điều 2 Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019), người khởi kiện vụ án hành chính cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như sau:

 • Đơn khởi kiện: được trình bày theo Mẫu số 01-HC ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP;
 • Giấy tờ pháp lý của người khởi kiện (Căn cước công dân; Chứng minh nhân dân; Hộ chiếu…);
 • Các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ, cơ sở
 • Bản sao quyết định hành chính, quyết định buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại,….;

Lưu ý: Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Các tài liệu, chứng cứ khác, người khởi kiện phải tự mình bổ sung hoặc bổ sung theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.

Như vậy, để khởi kiện vụ án hành chính, trước hết, người khởi kiện cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, tài liệu được liệt kê ở trên.

>>>Xem thêm: Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính

Trình tự thực hiện

Thủ tục giải quyết vụ án hành chính tại Tòa án được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Căn cứ theo quy định của Điều 119 Luật Tố tụng hành chính 2015 thì người khởi kiện có nộp đơn khởi kiện qua các phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án;
 • Nộp qua đường bưu điện;
 • Nộp tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (nếu có).

Bước 2: Tòa án xem xét đơn và thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

 • Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.
 • Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Bước 3: Thông báo thụ lý sau khi người khởi kiện nộp lại biên lai tạm ứng án phí

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án và Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có)..

Bước 4: Tiến hành thủ tục hòa giải và chuẩn bị xét xử

Thời hạn chuẩn bị xét xử là 02 hoặc 04 tháng. Thời hạn trên có thể được gia hạn trong trường hợp có trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng hoặc vụ án có tình tiết phức tạp.

Căn cứ Điều 131 Luật Tố tụng hành chính 2015, trong thời hạn chuẩn bị xét xử, Thẩm phán  thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

 1. Lập hồ sơ vụ án;
 2. Yêu cầu đương sự nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ, văn bản ghi ý kiến đối với yêu cầu của người khởi kiện cho Tòa án; yêu cầu người khởi kiện nộp bản sao tài liệu, chứng cứ để Tòa án gửi cho đương sự;
 3. Xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ theo quy định của Luật này.
 4. Quyết định việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.
 5. Tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại theo quy định của Luật này; trừ vụ án theo thủ tục rút gọn và vụ án khiếu kiện về danh sách cử tri.
 6. Ra một trong các quyết định sau đây:
 • Đưa vụ án ra xét xử;
 • Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án;
 • Đình chỉ việc giải quyết vụ án.

Bước 5: Xét xử sơ thẩm vụ án

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 30 ngày.

Bước 6: Xét xử phúc thẩm vụ án trong trường hợp có kháng cáo, kháng nghị.

Cơ sở pháp lý: Từ Điều 115 đến Điều 253 Luật Tố tụng Hành chính 2015.

>>>Xem thêm: Thời hạn kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm

Vì sao nên sử dụng dịch vụ luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hành chính?

Dịch vụ trọn gói giải quyết tranh chấp dân sự mang lại nhiều lợi ích cho quý khách hàng, cụ thể như sau:

 • Luật sư chuyên nghiệp và có chuyên sâu về tranh chấp dân sự sẽ đảm bảo Quý khách được đối phó với người có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm đầy đủ về lĩnh vực pháp luật liên quan.
 • Dịch vụ trọn gói giúp giảm bớt gánh nặng cho Quý khách, từ việc chuẩn bị tài liệu đến thực hiện các thủ tục pháp lý, giúp Quý khách tập trung vào các hoạt động khác trong cuộc sống hàng ngày.
 • Luật sư trong dịch vụ trọn gói sẽ cung cấp tư vấn chuyên sâu, giúp Quý khách hiểu rõ về tình hình, quyền lợi và triển khai chiến lược giải quyết tranh chấp hiệu quả.
 • Sự hỗ trợ của luật sư giảm nguy cơ phạm lỗi pháp lý và đảm bảo rằng mọi quy trình được thực hiện đúng theo quy định, giảm rủi ro mất quyền lợi.
 • Luật sư có thể đại diện và thực hiện đàm phán hoặc tham gia đối thoại để tìm kiếm giải pháp hòa bình trước khi đưa vụ án đến Tòa án, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.
 • Trong trường hợp tranh chấp pháp lý phức tạp, sự giúp đỡ của luật sư giúp Quý khách đối mặt và định hình chiến lược pháp lý một cách chặt chẽ.
 • Sử dụng dịch vụ luật sư trọn gói giúp Quý khách giữ được sự cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc, không bị áp đặt nhiều áp lực từ quá trình giải quyết tranh chấp.

Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng vụ án hành chính

Luật L24H cung cấp cho quý khách dịch vụ luật sư tham gia tố tụng hành chính như sau:

 • Xem xét, đánh giá, nhận định vấn đề pháp lý dựa trên các thông tin, tài liệu được khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn chuyên sâu về trình tự, thủ tục thực hiện và các vấn đề cần lưu ý khi tiến hành khởi kiện hành chính tại Tòa án
 • Soạn thảo văn bản, đơn từ;
 • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đính kèm;
 • Nhận đại diện theo ủy quyền để nhân danh, thay mặt khách hàng tham gia tố tụng tại Tòa án;
 • Liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền để thu thập tài liệu, chứng cứ và giải quyết các vấn đề khác có liên quan đến tranh chấp;
 • Cử luật sư đại diện theo ủy quyền của khách hàng để làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng;
 • Tư vấn, hỗ trợ tư vấn các vấn đề khác có liên quan đến thủ tục tố tụng hành chính.

Tham khảo thêm: Thủ tục xét xử tái thẩm vụ án hành chính

Luật sư tư vấn phương án giải quyết vụ án hành chính

Luật sư tư vấn phương án giải quyết vụ án hành chính

Như vậy, dịch vụ luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hành chính là rất cần thiết đối với đương sự trong vụ án hành chính. Luật sư hành chính sẽ là người đồng hành cùng đương sự trong suốt quá trình giải quyết vụ án, đảm bảo cho việc giải quyết nhanh chóng, thuận lợi nhất, ưu tiên bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đương sự. Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào hoặc đặt lịch hẹn thì có thể liên hệ với chúng tôi qua 1900633716 để được Luật sư hỗ trợ.

 

Scores: 4.8 (40 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 252 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716