Đất nằm trong lộ giới có được bồi thường khi bị thu hồi không?

Đất nằm trong lộ giới có được bồi thường khi bị thu hồi không? Đây là câu hỏi nhận được sự quan tâm của rất nhiều người khi Nhà nước xây dựng công trình công cộng, an ninh, quốc phòng mà cần thu thu hồi đất đai. Bài viết dưới đây tôi sẽ cung cấp các thông tin cụ thể về quy định của pháp luật liên quan đến đất nằm trong lộ giới và điều kiện để được bồi thường cũng như mức bồi thường và các khoản hỗ trợ khi bị thu hồi đất nằm trong lộ giới.

Đất nằm trong lộ giới bị thu hồi

Đất nằm trong lộ giới bị thu hồi

Đất thuộc quy hoạch lộ giới là gì?

Căn cứ Khoản 5 Điều 3 Luật Xây dựng 2014: Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.

Pháp luật chưa có định nghĩa về đất thuộc quy hoạch lộ giới. Tuy nhiên thông qua định nghĩa về lộ giới (chỉ giới đường đỏ) được quy định tại Khoản 5 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 đã đề cập phía trên, có thể hiểu đất thuộc quy hoạch lộ giới là phần diện tích đất nằm trong lộ giới mà Nhà nước đã quy định, cụ thể là đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình.

Đất nằm trong mốc lộ giới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Đất nằm trong mốc lộ giới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp: Có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 56 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Lưu ý: Người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ được sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định, phải tuân theo các quy định về bảo vệ an toàn công trình và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình.

>> Xem thêm: Trình tự thủ tục cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng

Điều kiện để được bồi thường khi đất nằm trong lộ giới bị thu hồi?

Bồi thường đất lộ giới bị thu hồi

Bồi thường đất lộ giới bị thu hồi

Đất có Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng)

Căn cứ theo Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất được quy định tại Điều 88 Luật Đất đai 2013, khi mà Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.

Trường hợp đất nằm trong lộ giới bị thu hồi mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) thì sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật căn cứ theo Điều 74 và Điều 75 Luật Đất đai 2013.

Đất đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa được cấp.

Trường hợp đất nằm trong lộ giới bị thu hồi mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền hàng năm có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai mà chưa được cấp vẫn sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật tương tự như đất đã được cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng) căn cứ theo Điều 74, Điều 75 và Điều 88 Luật Đất đai 2013.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đất đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa được cấp khác với trường hợp đất không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các trường hợp đất nằm trong lộ giới mà không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đương nhiên không được bồi thường khi thu hồi, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật Đất đai 2013 căn cứ theo Khoản 4 Điều 82 Luật này.

Mức bồi thường đất lộ giới bị thu hồi được quy định như thế nào?

Mức bồi thường khi bị thu hồi

Mức bồi thường khi bị thu hồi

 • Theo khoản 2, Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 quy định về Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất: Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
 • Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định căn cứ Khoản 3 và Điểm đ Khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 2013. Quy trình xác định giá đất, thẩm quyền và chức năng của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc xác định giá đất được quy định chi tiết tại Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất và Thông tư 36/2014/TT-BTNMT.
 • Bên cạnh đó, tại Điều 94 Luật Đất đai năm 2013 quy định về bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn: Khi Nhà nước xây dựng công trình công cộng, quốc phòng, an ninh có hành lang bảo vệ an toàn mà không thu hồi đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn thì người sử dụng đất được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất theo quy định của Chính phủ.
 • Việc bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ được quy định chi tiết tại Điều 10 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, trong đó nếu có trường hợp mà hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phải di chuyển chỗ ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất trong hành lang an toàn thì được bố trí tái định cư; được bồi thường chi phí di chuyển, và được hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất.

Như vậy, đất nằm trong lộ giới sẽ được bồi thường theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Nếu thuộc trường hợp bị hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ thì được bố trí tái định cư, được bồi thường chi phí di chuyển.

Khoản hỗ trợ của Nhà nước đối với người có đất nằm trong lộ giới bị thu hồi

Căn cứ Điều 83 Luật Đất đai 2013, Điều 23, 24, Điều 25 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định như sau:

Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ; các khoản mà người dân có đất bị thu hồi có thể được hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

 • Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;
 • Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;
 • Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;
 • Hỗ trợ người đang thuê nhà ở không thuộc sở hữu Nhà nước
 • Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn
 • Hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất

Luật sư tư vấn các vấn về giải quyết bồi thường, tái định cư

 • Tư vấn bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất;
 • Tư vấn bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi, chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất;
 • Tư vấn bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất;
 • Tư vấn về giá đền bù đất khi bồi thường thu hồi đất;
 • Tư vấn điều kiện và thủ tục nhận suất tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
 • Hướng dẫn làm đơn khiếu nại đền bù đất đai;
 • Thủ tục khiếu nại quyết định thu hồi đất bồi thường không thỏa đáng
 • Tư vấn giải quyết bồi thường, tái định cư khi đất bị thu hồi;
 • Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ, đơn từ như: đơn khiếu nại, tố cáo hoặc đơn khởi kiện đối với các quyết định hành chính của cơ quan quản lý đất đai;
 • Nhận ủy quyền thay mặt khách hàng làm việc trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền

>> Xem thêm: Đất lưu không có được bồi thường khi bị thu hồi không?

Trên đây là tư vấn của tôi về quy định của pháp luật liên quan đến việc bồi thường đất nằm trong lộ giới khi bị thu hồi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan, hoặc cần luật sư đất đai tư vấn, giải đáp quý khách vui lòng gọi điện qua hotline 1900.633.716 của Văn Phòng Luật L24H để được để được tư vấn hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.

Scores: 4.9 (39 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,857 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716