Con có được hưởng di sản thừa kế khi bố mẹ từ mặt không?

Con có được hưởng di sản thừa kế khi bố mẹ từ mặt là câu hỏi được quan tâm khá nhiều từ các độc giả. Thực tế việc từ mặt con chủ yếu xuất phát từ những xung đột phát sinh trong gia đình giữa các thành viên, dẫn đến việc bố mẹ muốn cắt đứt quan hệ với con. Để hiểu rõ về quyền hưởng di sản thừa kế khi bị cha, mẹ từ mặt mời quý bạn đọc theo dõi bài viết pháp lý dưới đây.

Con có được hưởng di sản thừa kế khi bị cha mẹ từ mặt

Con có được hưởng di sản thừa kế khi bị cha mẹ từ mặt

Quy định của pháp luật về quyền thừa kế khi bố mẹ mất

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc, hàng thừa kế theo quy định của pháp luật được quy định tại Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

 • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại

Những người thừa kế cùng hàng thừa kế được hưởng phần di sản bằng nhau và những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không có ai ở hàng thừa kế trước đó do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Thừa kế theo di chúc

Tại Điều 624 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc được xem là hợp pháp khi đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

 • Người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
 • Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Như vậy quy định về thừa kế theo di chúc, những người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào hàng thừa kế mà phụ thuộc vào ý chí của người để lại di sản.

Ngoài ra, tại Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 quy định Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; Con thành niên mà không có khả năng lao động là những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Do đó, vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó.

Điều kiện để một di chúc hợp pháp

Điều kiện để một di chúc hợp pháp

Bố mẹ từ mặt con có làm chấm dứt quan hệ cha, mẹ, con không?

Từ mặt trong trường hợp này được hiểu là cha, mẹ muốn chấm dứt quan hệ với người con, không muốn có bất cứ sự ràng buộc hay quan tâm đến con và cũng không cần nhận sự quan tâm, giúp đỡ mối quan hệ gia đình thông thường.

Trong quan hệ giữa cha, mẹ đẻ với con đẻ, dưới góc độ pháp lý, việc cha mẹ từ mặt con không được pháp luật công nhận. Dù cho việc từ mặt được thông báo đến người thân, bạn bè, hàng xóm thì cũng không chấm dứt quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ với con. Trên giấy tờ pháp lý, họ vẫn có quan hệ cha mẹ con bình thường.

Trong quan hệ giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi thì theo quy định tại Điều 25 Luật Nuôi con nuôi 2010, việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

 • Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi;
 • Con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi;
 • Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi;
 • Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm được quy định tại Điều 13 Luật Nuôi con nuôi 2010.

Đồng thời tại khoản 1 Điều 27 Luật Nuôi con nuôi 2010 quy định quyền và nghĩa vụ của cha mẹ nuôi và con nuôi chấm dứt kể từ ngày quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Theo đó, việc cha mẹ nuôi từ mặt con nuôi có thể xảy ra một trong hai trường hợp sau:

 • Việc nuôi con nuôi không thuộc trường hợp chấm dứt như đã nêu trên hoặc thuộc trường hợp đó nhưng cha mẹ nuôi không yêu cầu Tòa án ra quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi thì không làm chấm dứt mối quan hệ cha, mẹ, con;
 • Việc nuôi con nuôi thuộc trường hợp chấm dứt như đã nêu trên và cha mẹ nuôi yêu cầu Tòa án ra quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi thì mối quan hệ cha, mẹ, con bị chấm dứt.

Như vậy, việc từ mặt đối con đẻ thì không làm chấm dứt quan hệ cha, mẹ, con. Nhưng đối với con nuôi thì tùy trường hợp mà quan hệ cha, mẹ, con có bị chấm dứt hay không.

Con có được hưởng di sản thừa kế khi bố mẹ từ mặt không

Giữa cha, mẹ và con đẻ

Như phân tích ở trên, việc từ mặt con của cha, mẹ đẻ không được pháp luật quy định do đó cha, mẹ từ mặt con sẽ không làm chấm dứt quan hệ cha, mẹ và con đẻ.

Trong đó, việc hưởng di sản thừa kế giữa cha, mẹ và con đẻ được quy định như sau:

 • Chia thừa kế theo di chúc: Di chúc là văn bản thể hiện ý muốn để tài sản của mình cho người khác sau khi chết và người lập di chúc có quyền truất quyền hưởng di sản của người thừa kế (theo quy định tại khoản 1 Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015). Do đó, khi cha, mẹ từ mặt con, không muốn con nhận di sản của mình thì trong di chúc phải thể hiện nội dung này (cách gọi khác là truất quyền thừa kế theo di chúc của người con bị từ mặt).

Nếu di chúc hợp pháp, người con không thuộc các trường hợp được nhận di sản không phụ thuộc vào di chúc quy định tại Điều 644 Bộ luật Dân sự năm 2015, trong di chúc không có tên người con “bị từ mặt” thì người này sẽ không được nhận di sản thừa kế.

 • Thừa kế theo pháp luật:Theo Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015, con đẻ là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật của cha, mẹ. Do đó, nếu không có di chúc và không thuộc trường hợp không được nhận thừa kế thì dù bị từ mặt nhưng người con này vẫn được nhận di sản thừa kế theo pháp luật của cha, mẹ

Giữa cha, mẹ và con nuôi

Trường hợp cha mẹ nuôi từ mặt con nuôi và quyết định của Tòa án công nhận chấm dứt việc nuôi con nuôi có hiệu lực pháp luật thì con nuôi bị từ mặt không có quyền hưởng di sản. Bởi vì khi có quyết định của Toà án về chấm dứt việc nuôi con nuôi có hiệu lực thì quyền nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi chấm dứt theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Nuôi con nuôi 2010.

Trường hợp cha mẹ nuôi từ mặt con nuôi nhưng không có quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi của Toà án thì con nuôi bị từ mặt vẫn có quyền hưởng di sản của cha, mẹ nuôi. Con nuôi bị từ mặt được hưởng di sản thừa kế của cha, mẹ nuôi như sau:

 • Theo di chúc: Tại khoản 1 Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015 thì người lập di chúc có quyền truất quyền hưởng di sản của người thừa kế. Do đó, nếu cha, mẹ nuôi truất quyền thừa kế của con nuôi thì người này sẽ không được hưởng thừa kế theo di chúc;
 • Theo pháp luật: Về quan hệ thừa kế theo pháp luật giữa con nuôi và cha, mẹ nuôi, Điều 653 Bộ luật Dân sự nêu rõ: Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 651 và Điều 652 của Bộ luật này.

Như vậy, việc con nuôi bị từ mặt hay không không ảnh hưởng đến quyền hưởng di sản thừa kế từ cha, mẹ nuôi. Chỉ khi nào quan hệ cha, mẹ nuôi chấm dứt theo đúng quy định của pháp luật hoặc bị truất quyền thừa kế thì người con nuôi sẽ không được thừa kế di sản mà cha, mẹ nuôi để lại.

Tranh chấp di sản thừa kế

Tranh chấp di sản thừa kế

Dịch vụ tư vấn các vấn đề về hưởng di sản thừa kế

Dịch vụ luật sư tư vấn về các giải pháp pháp lý về các vấn đề hưởng di sản thừa kế dẽ cung cấp cho khách hàng những dịch vụ sau:

 • Xác định tính hợp pháp của tài sản, di sản thừa kế;
 • Cách thức phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
 • Thủ tục khai nhận di sản, từ chối nhận di sản, tài sản thừa kế;
 • Tư vấn xác định hàng thừa kế theo đúng quy định pháp luật;
 • Tư vấn về giá trị cho mỗi loại di sản thừa kế;
 • Tư vấn thủ tục từ chối nhận tài sản thừa kế;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến chia di sản, tài sản thừa kế có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác.
 • Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp về quyền hưởng thừa kế theo quy định
 • Giải quyết tranh chấp về xác định hàng thừa kế để chia thừa kế;
 • Giải quyết tranh chấp trong việc chia thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc giữa các đồng thừa kế;

Như vậy đối với việc bị cha mẹ từ mặt thì cả con đẻ và con nuôi đều không bị mất đi quyền hưởng di sản thừa kế. Tuy nhiên điều này phải đáp ứng điều kiện không bị truất quyền thừa kế, đối với con nuôi thì chưa chấm dứt quan hệ cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật. Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến hưởng di sản thừa kế hoặc các vấn đề liên quan hãy liên hệ với luật sư thừa kế chúng tôi qua hotline 1900633716 để được hỗ trợ tư vấn giải đáp kịp thời.

Một số bài viết liên quan có thể bạn đọc quan tâm:

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,875 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716