Chuyển mục đích sử dụng rừng, chủ dự án có buộc tự trồng rừng thay thế

Chuyển mục đích sử dụng rừng, chủ dự án có buộc tự trồng rừng thay thế hay không là vấn đề mà nhiều chủ dự án khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Hiện nay, các trường hợp mà  chủ dự án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng đã được quy định cụ thể trong luật lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan. Sau đây là những nội dung cơ bản về vấn đề trên mà Luật L24H xin cung cấp cho Quý bạn đọc.

Trồng rừng thay thế

Trồng rừng thay thế

Chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật

Chuyển mục đích sử dụng rừng hiện nay được quy định trong Luật Lâm nghiệp 2017, theo đó việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải phù hợp với các nguyên tắc về chuyển mục đích sử dụng rừng quy định tại Điều 14 Luật Lâm nghiệp năm 2017:

 • Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia, quy hoạch sử dụng đất; diện tích rừng hiện có tại địa phương.
 • Không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng quốc gia; dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp thiết khác được Chính phủ phê duyệt.
 • Thống nhất, đồng bộ với giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
 • Tôn trọng không gian sinh tồn, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư; ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có phong tục, tập quán, văn hóa, tín ngưỡng, truyền thống gắn bó với rừng, có hương ước, quy ước phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều kiện để chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Chuyển mục đích sử dụng rừng

Chuyển mục đích sử dụng rừng

 • Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
 • Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
 • Có dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.
 • Có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế.

Cơ sở pháp lý: Điều 19 Luật Lâm nghiệp 2017

>>> Xem thêm: Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Thẩm quyền

 • Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức.
 • Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định.

Cơ sở pháp lý: Điều 59 Luật Đất đai năm 2013.

Thủ tục thực hiện

 • Người sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ bao gồm: đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 02 tháng 6 năm 2014; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Người sử dụng đất nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân, còn đối với tổ chức thì nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm: Thẩm tra hồ sơ; Xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; Hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

 • Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Cơ sở pháp lý: Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 do Chính phủ ban hành quy tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghi định 43/2014/NĐ-CP.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở 2023

Chủ dự án có phải tự trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng

Chủ dự án được giao đất, thuê đất có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải trồng rừng thay thế bằng diện tích rừng bị chuyển mục đích sử dụng đối với rừng trồng, bằng ba lần diện tích rừng bị chuyển mục đích sử dụng đối với rừng tự nhiên.

Chủ dự án quy định tại khoản 1 Điều này tự trồng rừng thay thế phải xây dựng phương án trồng rừng thay thế trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Trường hợp chủ dự án không tự trồng rừng thay thế thì nộp tiền vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng ở cấp tỉnh.

Số tiền nộp vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng ở cấp tỉnh bằng diện tích rừng phải trồng thay thế quy định tại khoản 1 Điều này nhân với đơn giá cho 01 ha rừng trồng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sử dụng tiền đã nộp vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng ở cấp tỉnh để tổ chức trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh.

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không bố trí được hoặc không bố trí đủ diện tích đất để trồng rừng thay thế trong thời hạn 12 tháng kể từ khi chủ dự án hoàn thành trách nhiệm nộp tiền vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng ở cấp tỉnh thì phải chuyển tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam để tổ chức trồng rừng thay thế tại địa phương khác.

Như vậy, chủ dự án có thể không phải tự trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nếu chủ dự án không thể tự trồng rừng thay thế và nộp đơn đề nghị chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế đến Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi có diện tích đất trồng rừng thay thế theo quy định tại Điều 4 Thông tư 13/2019/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 25 tháng 10 năm 2019.

Cơ sở pháp lý: Điều 21 Luật Lâm nghiệp 2017

Luật sư tư vấn về chuyển mục đích sử dụng rừng

 • Luật sư tư vấn về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;
 • Hướng dẫn khách hàng cách làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;
 • Luật sư cung cấp và hướng dẫn các mẫu văn bản, mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;
 • Luật sư hỗ trợ khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;
 • Các vấn đề có liên quan khác.

Việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải trường hợp nào mà chủ dự án cũng phải trồng rừng thay thế nếu chủ dự án đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Trên đây là những nội dung về vấn đề chuyển mục đích sử dụng rừng, chủ dự án bắt buộc phải trồng rừng thay thế không. Nếu trong quá trình tìm hiểu còn có vấn đề cần giải đáp và cần được tư vấn luật đất đai, Quý bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 1900.633.716 để được luật sư tư vấn trực tuyến miễn phí.

Scores: 4.6 (17 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,849 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716