Ai phải chịu phí trọng tài thương mại khi giải quyết tranh chấp?

Ai phải chịu phí trọng tài thương mại khi giải quyết tranh chấp là điều mà các bên tranh chấp quan tâm khi tiến hành giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. Các loại phí trọng tài rất đa dạng như phí và được các trung tâm trọng tài ấn định mức phí khác nhau. Việc xác định chính xác chủ thể có nghĩa vụ trả phí khi giải quyết tranh chấp sẽ giúp bảo vệ quyền lợi của các bên. Vấn đề liên quan đến ai phải chịu phí trọng tài sẽ được đề cập trong bài viết của Luật L24H dưới đây.

Ai phải chịu phí trọng tài thương mại khi giải quyết tranh chấp

Ai phải chịu phí trọng tài thương mại khi giải quyết tranh chấp

Trọng tài thương mại là gì?

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của Luật này.

Trọng tài thương mại thường được xem xét dưới hai góc độ là cơ quan giải quyết tranh chấp và là phương thức giải quyết tranh chấp

 • Cơ quan giải quyết tranh chấp độc lập, tồn tại song song với Tòa án. Pháp luật tôn trọng quyền tự do lựa chọn của các bên, khi có tranh chấp trong thương mại phát sinh, các chủ thể có thể lựa chọn hoặc Tòa án hoặc Trọng tài để giải quyết tranh chấp cho mình.
 • Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp có sự tham gia của bên thứ ba – các trọng tài viên hoặc trọng tài viên duy nhất. Trọng tài là bên trung gian, hoàn toàn độc lập với các bên, đứng giữa để giải quyết tranh chấp và đưa ra phán quyết có tính chất bắt buộc để bảo vệ quyền lợi của các bên

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 3 Luật trọng tài thương mại 2010

>>> Xem thêm về: Trọng tài thương mại là gì?

Phí trọng tài là gì?

Phí trọng tài được hiểu là khoản thu từ việc cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài. Các loại phí trọng tài bao gồm:

 • Thù lao Trọng tài viên, chi phí đi lại và các chi phí khác cho Trọng tài viên;
 • Phí tham vấn chuyên gia và các trợ giúp khác theo yêu cầu của Hội đồng trọng tài;
 • Phí hành chính;
 • Phí chỉ định Trọng tài viên vụ việc của Trung tâm trọng tài theo yêu cầu của các bên tranh chấp;
 • Phí sử dụng các dịch vụ tiện ích khác được cung cấp bởi Trung tâm trọng tài.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 34 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

Ai là người ấn định phí trọng tài?

Tùy từng trung tâm trọng tài mà mức phí trọng tài có thể khác nhau. Phí trọng tài do Trung tâm trọng tài ấn định. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Trọng tài vụ việc, phí trọng tài do Hội đồng trọng tài ấn định.

Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 34 Luật Trọng tài thương mại 2010.

Tranh chấp giữa các mối quan hệ doanh nghiệp

Tranh chấp giữa các mối quan hệ doanh nghiệp

>>> Tham khảo thêm về: Trọng tài vụ việc là gì?

Ai sẽ phải chịu phí trọng tài khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài?

Căn cứ khoản 3 Điều 34 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì bên thua kiện phải chịu phí trọng tài, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng trọng tài quy định khác hoặc Hội đồng trọng tài có sự phân bổ khác.

Như vậy, theo quy định này thì nếu các bên không có thỏa thuận, bên thua kiện phải chịu chi phí trọng tài.

>>> Xem thêm: Các loại phí, lệ phí trong quá trình khởi kiện một vụ án Dân sự

Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

 1. Nộp đơn khởi kiện và các tài liệu liên quan cho Trung tâm trọng tài.
 2. Trung tâm trọng tài thành lập Hội đồng trọng tài.
 3. Tổ chức phiên họp giải quyết tranh chấp.
 4. Hội đồng trọng tài đưa ra phán quyết.

>>>Xem thêm: Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Bảng phí và trường hợp hoàn trả phí trọng tài

Bảng phí về trung tâm trọng tài

Pháp luật Việt Nam không có quy định về biểu phí trọng tài thương mại tại Việt Nam mà việc ấn định mức phí trọng tài thương mại tùy thuộc vào các Trung tâm trọng tài. Tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), biểu phí trọng tài được phân chia đối với từng trường hợp khác nhau, cụ thể:

Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại nếu trị giá vụ tranh chấp thì:

 • Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên:
Trị giá vụ tranh chấp Phí trọng tài (đã bao gồm VAT)
100.000.000 trở xuống 16,500,000
100.000.001 đến 1.000.000.000 16.500.000 + 7,7% số tiền vượt quá 100.000.000
1.000.000.001 đến 5.000.000.000 85,800,000 + 4.4% số tiền vượt quá 1,000,000,000
5.000.000.001 đến 10.000.000.000 261,800,000 + 2.75% số tiền vượt quá 5,000,000,000
10.000.000.001 đến 50.000.000.000 399,300,000 + 1.65% số tiền vượt quá 10,000,000,000
50.000.000.001 đến 100.000.000.000 1,059,300,000 + 1.1% số tiền vượt quá 50,000,000,000
100.000.000.001 đến 500.000.000.000 1,609,300,000 + 0.50% số tiền vượt quá 100,000,000,000
500.000.000.001 trở lên 3,609,300,000 + 0.30% số tiền vượt quá 500,000,000,000 
 • Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Trọng tài viên duy nhất, mức phí trọng tài bằng 70% của phí trọng tài nêu tại Mục 1.1 đối với cùng trị giá vụ tranh chấp.
 • Trị giá vụ tranh chấp bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá chuyển khoản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK) tại thời điểm nộp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại.

Hoàn trả phí trọng tài

Dựa vào biểu phí trọng tài tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC),  Phí trọng tài được hoàn trả trong các trường hợp sau đây:

 • Trường hợp rút Đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện; rút Đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung Đơn kiện lại:
 • VIAC hoàn trả 70% phí trọng tài khi Đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện; Đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung Đơn kiện lại được rút trước khi Hội đồng Trọng tài được thành lập.
 • VIAC hoàn trả 40% phí trọng tài khi Đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện; Đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung Đơn kiện lại được rút sau khi Hội đồng Trọng tài được thành lập.
 • VIAC hoàn trả 20% phí trọng tài khi Đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện; Đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung Đơn kiện lại được rút sau khi VIAC gửi Giấy triệu tập Phiên họp giải quyết vụ tranh chấp và trước ngày mở phiên họp giải quyết vụ tranh chấp.
 • VIAC hoàn trả 30% phí trọng tài khi Hội đồng Trọng tài ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp do thỏa thuận trọng tài không tồn tại hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được.
 • VIAC hoàn trả 20% phí trọng tài khi Hội đồng Trọng tài ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp khi có Quyết định của Tòa án cho rằng tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Trọng tài.

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, phí trọng tài còn lại sau khi hoàn trả không dưới 10.000.000 đồng.

Tư vấn giải quyết tranh chấp tại trọng tài thương mại

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn hiệu lực của điều khoản giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong hợp đồng giữa các bên;
 • Tư vấn về phí giải quyết tranh chấp bằng trọng tài ở các Trung tâm;
 • Hướng dẫn thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài;
 • Hướng dẫn lựa chọn trọng tài viên, hướng dẫn thực hiện thi hành phán quyết trọng tài.
 • Tư vấn và hoàn thiện tài liệu, chứng cứ, khó khăn của khách hàng;
 • Tư vấn và soạn thảo những thủ tục sau khi có phán quyết trọng tài: Hiệu lực phán quyết, thủ tục yêu cầu thi hành phán quyết…
 • Đánh giá tính hợp pháp của phán quyết trọng tài, xem xét có thuộc trường hợp huỷ phán quyết trọng tài hay không.

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

>>> Tham khảo thêm về: Dịch vụ luật sư dân sự Giỏi, giải quyết tranh chấp dân sự

Nếu giải quyết bằng con đường trọng tài thương mại thì người thua kiện sẽ phải chịu phí trọng tài trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. Mức chi phí sẽ tùy thuộc vào Trung tâm trọng tài và vụ việc tranh chấp. Bài viết trên đây Luật L24H đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc gì cần luật sư tư vấn hãy vui lòng liên hệ đến hotline 1900.633.716 để được luật sư chuyên hợp đồng, Luật sư doanh nghiệp tư vấn kỹ hơn. Xin cảm ơn.

Scores: 4.9 (17 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,849 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716