Ai có quyền yêu cầu tòa án hoãn phiên tòa trong vụ án hành chính

Ai có quyền yêu cầu tòa án hoãn phiên tòa trong vụ án hành chính là câu hỏi đối với những người khởi kiện đến với những quyết định của cơ quan nhà nước trong vụ án hành chính. Trong một số trường hợp Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa khi xét xử sơ thẩm hoặc tại tòa phúc thẩm. Vì vậy, Luật L24H kính mời Quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây để rõ hơn về hoãn phiên tòa trong vụ án hành chính và tham khảo mẫu đơn xin hoãn phiên tòa hành chính mới nhất.

Quyền yêu cầu tòa án hoãn phiên tòa hành chính

Quyền yêu cầu tòa án hoãn phiên tòa hành chính

Các trường hợp hoãn phiên tòa hành chính

Khi xét xử sơ thẩm

Các trường hợp hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm được quy định Luật Tố tụng hành chính 2015, sửa đổi bổ sung 2019:

 • Trường hợp không có Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân dự khuyết để thay thế thành viên Hội đồng xét xử khi có Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân vắng mặt hoặc không thể tiếp tục tham gia xét xử vụ án ;
 • Trường hợp Thư ký phiên tòa vắng mặt hoặc không thể tiếp tục tham gia phiên tòa mà không có người thay thế
 • Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự nhưng có người vắng mặt, mà người đó không có đơn đề nghị xét xử vắng mặt;
 • Trường hợp người phiên dịch vắng mặt mà không có người khác thay thế.
 • Thành viên của Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa, người phiên dịch bị thay đổi mà không có người thay thế ngay;
 • Trường hợp phải tiến hành giám định lại theo quy định

>>>Xem thêm: Luật sư hướng dẫn khiếu nại hành chính cho doanh nghiệp

Bên cạnh đó, Phiên tòa sơ thẩm có thể bị hoãn tùy vào quyết định của Hội đồng xét xử trong các trường hợp sau:

 • Khi người làm chứng vắng mặt thì Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa hoặc vẫn tiến hành xét xử.
 • Khi người giám định vắng mặt thì Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa hoặc vẫn tiến hành xét xử

Cơ sở pháp lý: Điều 162 Luật Tố tụng Hành chính 2015 sửa đổi, bổ sung 2019.

Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm

Các trường hợp phải hoãn phiên tòa phúc thẩm:

 • Khi người phiên dịch vắng mặt mà không có người khác thay thế;
 • Không có Thẩm phán dự khuyết để thay thế thành viên Hội đồng xét xử trong trường hợp có Thẩm phán vắng mặt hoặc không thể tham gia xét xử;
 • Thư ký phiên tòa vắng mặt hoặc không thể tiếp tục tham gia phiên tòa mà không có người thay thế;
 • Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ vắng mặt.
 • Thành viên Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Thư ký phiên tòa, người phiên dịch bị thay đổi mà không có người thay thế ngay;
 • Người giám định bị thay đổi;
 • Cần phải xác minh, thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ mà không thể thực hiện được ngay tại phiên tòa.

Ngoài ra, phiên tòa phúc thẩm cũng có thể bị hoãn tùy theo quyết định của Hội đồng xét xử nếu rơi vào các trường hợp quy định đã được đề cập khi xét xử sơ thẩm

Cơ sở pháp lý: Điều 232 Luật Tố tụng Hành chính 2015 sửa đổi, bổ sung 2019

Hoãn phiên tòa trong vụ án hành chính

Hoãn phiên tòa trong vụ án hành chính

Hoãn phiên tòa trong vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài

Tòa án hoãn phiên tòa trong các trường hợp sau đây:

 • Đương sự ở nước ngoài có đơn đề nghị hoãn phiên tòa lần thứ nhất;
 • Đương sự ở nước ngoài vắng mặt tại phiên tòa lần thứ nhất, trừ trường hợp họ có đơn xin xét xử vắng mặt.
 • Tòa án không nhận được văn bản thông báo về kết quả tống đạt cũng như lời khai, tài liệu, chứng cứ của đương sự ở nước ngoài và đến ngày mở phiên tòa đương sự ở nước ngoài không có mặt, không có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt họ

Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 305 Luật Tố tụng Hành chính năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2019

Quyền yêu cầu hoãn phiên tòa

Hiện nay, không có quy định cụ thể nào về quyền yêu cầu hoãn phiên tòa. Trừ trong trường hợp, đương sự ở nước ngoài không thể tham dự phiên tòa hành chính lần thứ nhất thì có quyền gửi đơn đề nghị hoãn phiên tòa.

Khi có yêu cầu đề nghị hoãn phiên tòa, người tham gia phiên tòa bắt buộc phải viết đơn. Nội dung của đơn đề nghị tạm hoãn phiên tòa phải có:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Tên Tòa án tiếp nhận đơn;
 • Thông tin của người có đề nghị;
 • Tư cách tố tụng;
 • Lý do, thời gian xin hoãn phiên tòa;
 • Ký tên.

Ngoài ra, như nội dung phân tích trên thì khi Toà án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà các bên đương sự không có mặt mà không có lý do thì sẽ hoãn phiên tòa. Điều này có thể được hiểu một cách gián tiếp về việc đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất có quyền được đề nghị hoãn phiên tòa đối với lần triệu tập này.

Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 305 Luật Tố tụng Hành chính 2015 sửa đổi, bổ sung 2019

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa hành chính

>>>Tải mẫu đơn xin hoãn phiên tòa hành chính: TẠI ĐÂY

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa hành chính

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa hành chính

Trình tự, thủ tục hoãn phiên tòa trong vụ án hành chính

Thời hạn hoãn phiên tòa

Thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm không quá 30 ngày kể từ ngày Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên tòa, trừ phiên tòa xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn thì thời hạn hoãn là 15 ngày.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 163 Luật Tố tụng hành chính 2015

Quyết định và thẩm quyền hoãn phiên tòa

 • Quyết định hoãn phiên tòa phải được Chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên. Trường hợp Chủ tọa phiên tòa vắng mặt thì Chánh án Tòa án ra quyết định hoãn phiên tòa. Quyết định hoãn phiên tòa được thông báo ngay cho những người tham gia tố tụng biết; đối với người vắng mặt thì Tòa án gửi ngay cho họ quyết định đó, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.
 • Sau khi hoãn phiên tòa mà Tòa án không thể mở lại phiên tòa đúng thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa ghi trong quyết định hoãn phiên tòa thì Tòa án phải thông báo ngay cho những người tham gia tố tụng và Viện kiểm sát cùng cấp biết về thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa.

Quyết định hoãn phiên tòa phải có các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm ra quyết định;
 • Tên Toà án và họ, tên những người tiến hành tố tụng;
 • Vụ án được đưa ra xét xử;
 • Lý do của việc hoãn phiên tòa;
 • Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa.

Vì thế, Chủ toạ phiên toà hoặc Chánh án Tòa án có thẩm quyền ký quyết định hoãn phiên tòa

Cơ sở pháp lý: khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 163 Luật Tố tụng hành chính 2015

Trình tự và thủ tục

 • Bước 1: Trong phiên tòa sơ thẩm hoặc phúc thẩm xảy ra các trường hợp phải hoãn phiên tòa thì Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên tòa.
 • Bước 2: Thông báo ngay cho những người tham gia tố tụng biết về Quyết định hoãn phiên tòa. Còn đối với người vắng mặt thì Tòa án gửi ngay cho họ quyết định đó, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.
 • Bước 3: Mở lại phiên tòa đúng thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa ghi trong quyết định hoãn phiên tòa. Trường hợp Tòa án không thể mở lại phiên tòa đúng thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa ghi trong quyết định hoãn phiên tòa thì Tòa án phải thông báo ngay cho những người tham gia tố tụng và Viện kiểm sát cùng cấp biết về thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa.
 • Bước 4: Mở lại phiên tòa.

Lưu ý: Trường hợp Chủ tọa phiên tòa vắng mặt thì Chánh án Tòa án ra quyết định hoãn phiên tòa

Hoãn phiên tòa có yếu tố nước ngoài:

Tòa án không nhận được văn bản thông báo về kết quả tống đạt cũng như lời khai, tài liệu, chứng cứ của đương sự ở nước ngoài và đến ngày mở phiên tòa đương sự ở nước ngoài không có mặt, không có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt họ thì Tòa án hoãn phiên tòa.

Cơ sở pháp lý: Điều 163, khoản 4 Điều 305 Luật Tố tụng hành chính 2015

Tư vấn bảo vệ trong vụ án hành chính

 • Tư vấn quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.
 • Tư vấn về thủ tục khiếu nại, khiếu kiện hành vi hành chính, quyết định hành chính của cơ quan quản lý hành chính khi có căn cứ pháp luật xác định;
 • Chuẩn bị hồ sơ cần thiết khi được khách hàng yêu cầu.
 • Soạn thảo các giấy tờ liên quan: đơn khiếu nại quyết định hành chính, xử phạt, hành vi hành chính, đơn tố cáo;
 • Liên hệ, làm việc trực tiếp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Chuẩn bị hồ sơ cần thiết khi được khách hàng yêu cầu.

>>>Xem thêm: Tư vấn luật hành chính

Vậy người có quyền yêu cầu toà án hoãn phiên tòa là người tham gia tố tụng. Ngoài ra, Chủ toạ phiên toà hoặc Chánh án Tòa án sẽ phải ra quyết định để hoãn phiên toà hoặc tiếp tục phiên tòa tùy theo trường hợp. Qua đó, Luật L24H cũng đã cung cấp về mẫu đơn xin hoãn phiên tòa hành chính nhằm giúp Quý khách hàng hiểu thêm về tố tụng hành chính. Nếu có thắc mắc gì thêm, xin vui lòng liên hệ HOTLINE 1900.633.716 để được tư vấn chi tiết hơn. Xin chân thành cảm ơn!

Scores: 4.5 (33 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,858 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716